Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 232065
Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA/PG-03 en Peguera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de Calvià, en la sessió celebrada el 20/04/2022, va adoptar el següent acord:

“1r. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació UA/PG-03, redactat per don Pablo Martín del Barri (Enginyer de Camins) i don José María Escuder Tella (Advocat), presentat per la Junta de Compensació de la citada unitat d'actuació en data 18/02/2021 -rge 3780-, documentació complementària aportada el 28/04/2021 -rge 11101- i text refós aportat el 25/03/2022 -rge 9374- (per a incorporar les noves titularitats de la parcel·la inicial núm. 2).

2n. Publicar aquest acord en el B.O.I.B i en l'adreça o en el punt d'accés electrònic corresponent, on s'inserirà així mateix el contingut íntegre del projecte aprovat definitivament (article 213.5 del Reglament de la LOUS).

3r. Notificar el present acord a la Junta de Compensació, als possibles interessats i a quantes persones físiques o jurídiques s'hagin personat en l'expedient.

4t. Assenyalar que, de conformitat amb el que es disposa en l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació i redacció d'instruments d'ordenació, gestió urbanística i avaluacions ambientals, el promotor haurà d'ingressar la taxa pel tràmit d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, l'import de la qual ascendeix a 400€ (epígraf 11,4 de la Tarifa núm. 1).

5è. D'acord amb el que es preveu en la fitxa de la unitat d'actuació UA/PG-03, les parcel·les estaran dotades de tots els serveis urbanístics propis de la condició de solar, prèvia o simultàniament a ser edificats. A més, els propietaris de sòl inclosos en la UA cediran els sòls destinats EL-P, F i vials una vegada urbanitzats.”

 

Calvià 22 d'abril de 2022

El tinent de batle delegat d'Urbanisme, Comerç i Activitats (per delegació de Batlia de 17 de juny de 2019) Marc López Expósito