Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per donar suport a accions d’inclusió i reinserció social i d’integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l’esport i ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones i ajuts a equips femenins o mixtes de categoria nacional

    Número de registre 2215 - Pàgines 11622-11623

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/03027E relativa al projecte ampliació habitatge unifamiliar aïllat situat a l'avinguda de Ses Sivines, nº 114, Urb. Torre del Ram I, al terme municipal de Ciutadella., a zona de policía

    Número de registre 2146 - Pàgina 11624

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 015 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2226 - Pàgines 11625-11626

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment de la sol·licitud de pagament als beneficiaris de les ajudes, exp. 002 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2261 - Pàgines 11627-11628

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp. 028 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, per a l’ any 2019 subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

    Número de registre 2284 - Pàgines 11629-11631

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, exp. 059 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 2286 - Pàgines 11632-11634

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2267 - Pàgina 11635

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00025083W

    Número de registre 1416 - Pàgina 11636

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Projecte bàsic i d’execució d’habitatge per la protecció de menors”

    Número de registre 2279 - Pàgina 11637

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 36/2021

    Número de registre 2184 - Pàgina 11638

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Citació per a les actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades per l'expropiació motivada pel projecte "Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80 Ruta de Pedra en Sec-GR221 TM Estellencs"

    Número de registre 2223 - Pàgina 11639

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 6-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 2271 - Pàgines 11640-11641

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la convocatòria de subvencions pluriennals 2022-2023 per dur a terme actuacions d'inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles), sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres, i la redacció o actualització de plans municipals de protecció civil

    Número de registre 2230 - Pàgines 11642-11649

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 14514/2021

    Número de registre 2224 - Pàgina 11650

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 1/1 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica IVTM. Exp. 16548/2021

    Número de registre 2225 - Pàgina 11651

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a activitats de dinamització dirigides a associaciones veïnals de Calvià 2022

    Número de registre 2227 - Pàgina 11652

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats municipals per a despeses corrents i de funcionament a l'exercici 2022

    Número de registre 2228 - Pàgina 11653

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Anunci de cobrament dels tributs municipals de l'any 2022 en període voluntari

    Número de registre 2288 - Pàgines 11654-11655

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2302 - Pàgina 11656

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Canvi de titularitat de la concessió del nínxol dels drets funeraris del cementiri municipal d’Estellencs

    Número de registre 2285 - Pàgina 11657

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Anunci pressupost general exercici 2022

    Número de registre 2249 - Pàgina 11658

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Correcció d'errades de l'extracte de la convocatòria pública de subvencions de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma pera la realització d'activitats d'interès social per als anys 2021-2023, aprovada mitjançant Acord de la Junta de Govern de 16 de març de 2022, que es va publicar en el BOIB núm. 40, de 22 de març

    Número de registre 2229 - Pàgina 11659

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Participació Ciutadana - Acord JG declarar deserta licitació CB Son Sardina i inici de nova licitació i termini per presentació d'ofertes

    Número de registre 2262 - Pàgina 11660

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació padrons fiscals 2022

    Número de registre 2297 - Pàgina 11661

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu a l'Exposició Pública de l'Aprovació Inicial Estatus i Bases d'Actuació UA CLL-4

    Número de registre 2274 - Pàgina 11662

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 2247 - Pàgina 11663