Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 165803
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 17 de març de 2022, el Ple de l'Ajuntament de Son Servera va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

De conformitat amb el que estableix l'article 102 de la Llei 20/2006, de 20 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s'exposa l'expedient al públic durant un termini de 30 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal de que qualsevol interessat pugui examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament i formular reclamacions, objeccions o observacions. En el cas que no se'n presentin s'entendrà elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial.

 

 Son Servera, 23 de març de 2022

La batlessa Natalia Troya Isern