Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 165357
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats municipals per a despeses corrents i de funcionament a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS 615996

D'acord amb el que preveuen els arts. 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Objecte

La present convocatòria té per objecte la concessió, mitjançant concurrència no competitiva, de subvencions destinades al sufragi de les despeses necessàries per al funcionament de les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Calvià.

Segon. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les associacions i entitats que es trobin legalment i definitivament constituïdes, que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Calvià i que desenvolupin les seves activitats al terme municipal de Calvià.

No es podran beneficiar de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats en què concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats municipals per despeses corrents i de funcionament a l'exercici 2022, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 31 d'1 de març de 2022.

Quart. Quantia

L'assignació pressupostària per a la present convocatòria puja a setze mil euros (16.000,00 €) per a l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària de l'Ajuntament 301 92400 4800010.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Calvià, 18 de març de 2022

El tinent de batle d'Economia Marcos Pecos Quintans