Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 165192
Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 1/1 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica IVTM. Exp. 16548/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. 16548/2021 

El Ple de l'Ajuntament d'Alaior, en sessió extraordinària celebrada el dia 9/03/2022 , va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa 1/1 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM).

I d'acord amb el que disposa l'article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, que començarà a comptar a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si passat l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentat Acord.

Es pot trobar el text esmentat a la web:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/7dff9624-c044-46e6-b3c1-34d08df6bc83/

 

Alaior, 21 de març 2022

El batle

José Luis Benejam Saura