Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 168729
Anunci relatiu a l'Exposició Pública de l'Aprovació Inicial Estatus i Bases d'Actuació UA CLL-4

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el 23 de març de 2022 es va dictar el Decret de Batlia núm.2022/262 que va resoldre aprovar inicialment el projecte d'estatuts i de bases d'actuació presentats per a la constitució de la Junta de Compensació UA CLL-4 ubicada al Cr Camplladó de Ses Salines.

La qual cosa s'exposa al públic durant el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent a la data de publicació del present anunci al BOIB.

Podeu consultar el text íntegre al punt d'accés electrònic https://ajsessalines.net/ca/arxius-i-documents/exposicio-publica  o al Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (Plaça major 1 ,1r Ses Salines) de dilluns a divendres – hàbils- de 8 a 14h i presentar les al·legacions, suggeriments, informes o documents que es considerin oportuns.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (23 de març de 2022)

El batle

Juan Rodríguez Ginard