Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 165163
Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 14514/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. 14514/2021

El Ple de l'Ajuntament d'Alaior, en sessió extraordinària celebrada el dia 9/03/2022, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana .

I d'acord amb el que disposa l'article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, que començarà a comptar a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si passat l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentat Acord.

Es pot trobar el text esmentat a la web:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/7af44212-28b1-4975-8c25-9e3e95db54ab/

  

Alaior, 21 de març de 2022

El batle

José Luis Benejam Saura