Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 169442
Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, exp. 059 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 18 de març de 2022, va signar la següent resolució,

“Informe proposta de resolució de revocació parcial/ Resolució de revocació parcial de la Resolució de concessió

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 6.1. Creació d'empreses de joves agricultors (CEJA)

Convocatòria: CEJA 2020_1                  EXP. NÚM.: CEJA 2020/059

Còdig DIR3: A04026954

Còdig SIA: 2278186

Códig BDNS: 498181

Exp. CEJA2020_1_059

 

Fets

1.En data de 15 de setembre de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 136, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació de empreses de joves agricultors, modificada mitjançant les resolucions de 26 d'abril de 2016 i 26 de juny de 2018.

2.El 20 d'octubre de 2021, el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA va dictar una Resolució de concessió d'ajudes per a creació d'empreses de joves agricultors, que es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 148, del 28 d'octubre de 2021, en la qual hi figurava una concessió, entre d'altres, a favor de ADRIÀ LLANERAS CABANELLAS, amb NIF ***9743**, per un import de 51.000,00 euros, amb finançament 100% CAIB.     

3.En data 2 de novembre de 2021, ADRIÀ LLANERAS CABANELLAS va presentar les sol·licituds de pagament del seu expedient CEJA 2020/059.

4.Durant la revisió d'aquest pagament, el servei gestor va detectar un errada en el import de concessió de l'ajuda. Aquest error es va produir en el increment de prima per la orientació productiva de cereals i fruits secs. Se li varen concedir 11.000,00, en lloc de 10.000,00 € que són els que realment li corresponen.

5.L'article 21.1 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que «En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables».

6.L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que «Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament».

7.Atès tot això, es proposa fer una revocació parcial deguda al canvi en el tipus d'explotació agrària a instal·lar-se, que en lloc de ser prioritària com havia sol·licitat serà una explotació agrària, quedant l'ajuda concedida al beneficiari tal i com s'indica en l'annex I d'aquesta resolució. 

Fonaments de dret

1.Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de revocació parcial

Per tot això, es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Modificar la resolució de 20 d'octubre de 2021, del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 148, del 28 d'octubre de 2021. Reduir el import de l'ajuda concedida inicialment del expedient CEJA 2020/059 a nom de ADRIÀ LLANERAS CABANELLAS, passant el mateix de 51.000,00 a 50.000,00 euros.

2.Revocar parcialment l'ajuda concedida en la resolució del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA de dia 20 d'octubre de 2021, corresponent a l'interessat assenyalat segons s'indica a l'annex I.

3.Notificar aquesta resolució mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

El cap de Negociat d'Ajudes al Desenvolupament Rural

 

El cap del Servei d' Ajudes al Desenvolupament Rural

Jorge Company Salaverria

(Per suplència de la cap de Secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural. BOIB núm. 18, de 03/02/2022)

 

Xavier Josep Nadal Coll

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

 

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX I

IMPORT QUE S'HAN DE REVOCAR

 

NOM

NIF

EXPEDIENT

COFINANÇAMENT

IMPORT

CONCEDIT (€)

IMPORT QUE S'HA DE REVOCAR (€)

ANUALITAT

ADRIÀ LLANERAS CABANELLAS

***9743**

CEJA2020_1/059

Top up

51.000,00

1.000,00 €

2021

                                                                                                                               IMPORT A REVOCAR        1.000,00  

 

Palma, 24 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé