Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 167292
Participació Ciutadana - Acord JG declarar deserta licitació CB Son Sardina i inici de nova licitació i termini per presentació d'ofertes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palma, en data 23 de març de 2022, ha adoptat el següent  acord:

1r.- DECLARAR DESERTA la licitació per a la contractació de l'arrendament d'un bé immoble a la zona de Son Sardina de Palma amb destinació a Casal de Barri i Biblioteca Municipal per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals.

2n.- INICIAR de nou la licitació per a la contractació de l'arrendament d'un bé immoble a la zona de Son Sardina de Palma amb destinació a Casal de Barri i Biblioteca Municipal per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals.

3r.- DISPOSAR que el termini per presentar les propostes serà de 15 dies hàbils, comptadors des del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma/BOIB, finalitzant el darrer dia a les 14.00 hores.

4t.- DISPOSAR que, vista la normativa actual sobre l'entrega de documentació en sobres tancats en el Registre de l'Ajuntament de Palma, i per tal de garantir el secret de les ofertes i la seva presentació amb sobres tancats, els licitadors podran presentar les seves proposicions, segons el previst a l'article 16.4.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el lloc de presentació de les propostes sigui el següent:

  • A les oficines de Correus.
  • Al Servei de Participació Ciutadana, plaça de Santa Eulàlia, 9, 3r, Palma, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

5è.- DISPOSAR que la forma en què s'hagin de presentar les propostes sigui en un únic sobre certificat que inclourà dins els tres sobres tancats. El licitador haurà de justificar la data i hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i comunicar el mateix dia a la unitat administrativa la seva tramesa, mitjançant el correu electrònic regdinam@palma.cat.

6è.- PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma, i determinar el Departament de Participació Ciutadana com a lloc de consulta dels plecs i per a l'obtenció de còpies, el qual s'ubica a la plaça de Santa Eulàlia, 9, 3r - 07001 Palma, amb correu electrònic: regdinam@palma.cat, i en el Perfil del Contractant de la web de l'Ajuntament de Palma: www.palma.cat.

 

Palma, 24 de març de 2022

El cap del Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial P.d. decret núm. 3000, de 26/02/14 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)   Alberto Gómez Martí