Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 165844
Anunci pressupost general exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la intervenció d'aquest Ajuntament i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i el 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost General de l'Ajuntament de Llucmajor així com la plantilla de personal per a l'exercici 2022, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de dia 23/03/2022.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del esmentat RDL 2/2004, i pels motius enumerats en el número 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.

b) Oficina de presentació: Registre General, o qualsevol altre mitja dels que disposa la Llei 39/2015.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

 

Llucmajor, a la data de signatura electrònica (23 de març de 2022)

El batle Eric Jareño Cifuentes