Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 165347
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a activitats de dinamització dirigides a associaciones veïnals de Calvià 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS 615757

D'acord amb el que preveuen els arts. 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Objecte

La present convocatòria té per objecte el suport als projectes d'activitats de les associacions veïnals de Calvià, orientats a la promoció de la participació ciutadana i al foment del teixit associatiu. Les activitats subvecionables són les festes d'estiu de 2022, la Nit de les Ànimes o la Festa de Halloween de 2022, la Cavalcada de Reis de 2023 i les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià de 2023, entre d'altres.

Segon. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les associacions veïnals que es trobin legalment i definitivament constituïdes, que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Calvià com a entitats veïnals i que desenvolupin les seves activitats al terme municipal de Calvià.

No es podran beneficiar de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats en què concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a activitats de dinamització dirigides a associacions veïnals de Calvià 2022, publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 31 d'1 de març de 2022.

Quart. Quantia

L'assignació pressupostària per a la present convocatòria és de cent trenta-cinc mil cinc-cents euros (135.500,00 €) per a l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària de l'Ajuntament 301 92400 4800010.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Calvià, 18 de març de 2022

El tinent de batle d'Economia Marcos Pecos Quintans