Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 167209
Notificació de Resolució de desistiment de la sol·licitud de pagament als beneficiaris de les ajudes, exp. 002 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 18 de març de 2022, va signar la següent resolució, 

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'ACCEPTACIÓ DE DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD DE PAGAMENTPrograma de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 4.1 – Ajuda a les inversions en explotacions agràries  (INEA) Convocatòria: INEA2017_1 Codi DIR3: A04026954 Codi SIA: 208246 Codi BDNS: 464368 Exp. Núm.: INEA2017_1/002 

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de ANTONIO GELABERT MESTRE, amb NIF ***3696**, per un import concedit de 46.254,32 €, i amb les dades que consta en l'annex de la Resolució de concessió del vicepresident del FOGAIBA de 26 de juny de 2019 i publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 89, de 4 de juliol.

3. El 29 de juny de 2021 (RGE núm. 268638), el beneficiari va presentar una sol·licitud de pagament de l'expedient INEA2017_1/002.

4. Atès que la sol·licitud de pagament abans esmentada no adjuntava tota la documentació que estableix la Resolució de la convocatòria, amb data 9 de febrer de 2022 es va notificar a la persona beneficiària unes deficiències d'esmenes, la qual no va poder esmenar ja que no podia presentar la documentació requerida, atès que està pendent de tramitació per part de l'Ajuntament de Muro.

5. El 16 de març de 2022 (RGE núm. 143082), el beneficiari va presentar el desistiment de la sol·licitud de pagament abans esmentada, informant que quan pugui aportar tota la documentació que la Resolució de la convocat`òria estableix tornarà a presentar la sol·licitud de pagament corresponent a l'expedient esmentat.

6. D'acord amb l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tot interessat pot desistir de la sol·licitud i l'Administració l'ha d'acceptar. 

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)  de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Proposta de resolució d'acceptació de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i es propòs al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA  que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar el desistiment de la sol·licitud de pagament presentada el 29 juny de 2021, amb RGE núm. 268638, en relació amb l'expedient d'INEA2017_1/002, de ANTONIO GELABERT MESTRE.

2.Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El cap de negociat d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Jordi Company Salaverria

 

El cap del Servei d' Ajudes al  Desenvolupament  Rural Josep Xavier Nadal Coll

Per suplència del cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural (BOIB núm. 18, de 03/02/2022)

 

 

Conforme con la proposta, en dict resolució

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA Fernando Fernández Such”

 

Palma, 23 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé