Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 169525
Anunci de cobrament dels tributs municipals de l'any 2022 en període voluntari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Sebastià Vicens i Pons, tresorer d'aquest Ajuntament,

FA SABER:

Que durant els dies hàbils del període comprès entre l'1 de juny i el 15 de novembre de 2022, ambdós inclosos, es posaran a cobrament, en període voluntari, els rebuts del present any 2022, corresponents als Tributs Municipals següents:

1- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

3- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.

4- Impost sobre béns immobles de característiques especials.

5-Exaccions municipals unificades sobre immobles comprensives de les següents:

 

5.1. Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus.

5.2. Taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament.

6- Exaccions municipals unificades sobre comerç i indústria, comprensives de les següents:

6.1 Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus.

6.2 Taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament.

7- Impost sobre despeses sumptuàries. Concepte: Aprofitament de vedats privats de caça.

Que durant els dies hàbils del període comprès entre l'1 de setembre i el 15 de novembre de 2022, ambdós inclosos, es posaran a cobrament, en període voluntari, els rebuts del present any 2022, corresponents a l'Impost sobre activitats econòmiques (quotes municipals).

Finalitzat el termini d'ingrés en període voluntari, els deutes tributaris seran exigits pel procediment administratiu de constrenyiment, i reportaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, si escau, les despeses que se'n derivin, de conformitat i en els termes i condicions previstes a l'article 28 de la Llei 58/2003, general tributària.

FORMES DE PAGAMENT, LLOC I HORARI

1r.- Els contribuents que hagin rebut avís dels tributs esmentats podran pagar-lo presentant l'avís en qualsevol oficina de les següents entitats bancàries: Banca March, Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (BBVA), Deutsche Bank, Caixabank , Banco Sabadell, Colonya-Caixa Pollença i Cajamar-Caja Rural SCC. Així mateix, podran efectuar el pagament a través d'Internet, a la pàgina www.calvia.com, a les entitats bancàries que figuren en l'esmentada pàgina i també a les dependències del Servei de Recaptació Municipal en l'Oficina Municipal de Tributs, situat en la Carretera Calvià-Palmanova núm. 40, de Palmanova, de les 9 a les 14 hores, de dilluns a divendres, durant el termini esmentat.

2n- Els contribuents que no hagin rebut avís de pagament, hauran de fer efectiu el rebut en les dependències de l'Oficina Municipal de Tributs de Calvià (Ctra. Calvià - Palmanova, núm. 40) únicament mitjançant targeta de crèdit i dèbit, en l'horari i dies esmentats.

3r- Els rebuts el pagament dels quals s'hagi domiciliat en una entitat financera es remetran a les entitats respectives perquè siguin carregats als comptes dels contribuents, el 20 d'agost de 2022. Els rebuts domiciliats corresponents a L'Impost d'Activitats Econòmiques (quota municipal) seran carregats el 15 d'octubre de 2022.

La qual cosa, amb el vistiplau del tinent de batle d'economia, es fa públic per a general coneixement i en compliment del que disposen l'article 24.1 i 2 del Reglament General de Recaptació.

 

Calvià, 24 de març de 2022

Vist i plau

El tinent de batle deTransparència, Innovació i Serveis Econòmics Marcos Pecos Quintans

El   tresorer Sebastià Vicens i Pons