Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 165391
Extracte de la convocatòria de subvencions pluriennals 2022-2023 per dur a terme actuacions d'inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles), sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres, i la redacció o actualització de plans municipals de protecció civil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi: BDNS 616750 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

1.- Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria es fa en el marc de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 i núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar ajudes als ajuntaments de Mallorca en l'execució d'obres d'inversió de competència municipal, en l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, en sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres, i per a la redacció o actualització de plans municipals de protecció civil.

2.- Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta convocatòria tots els ajuntaments de Mallorca (excepte Palma) i les entitats locals menors.

No poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i les entitats locals menors de Mallorca en els quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 i núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

3.- Actuacions subvencionables

Les actuacions que es podran finançar amb les subvencions d'aquesta convocatòria seran obres d'inversió de competència municipal dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. També es podrà finançar amb aquestes subvencions l'adquisició de vehicles i de bens immobles per a la prestació de serveis de competència municipal. Així mateix, pel que fa a les obres, també es subvencionaran els honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres. Finalment, seran objecte de subvenció la redacció o actualització dels plans municipals de protecció civil.

Un mínim de 30.000,00 euros de la subvenció sol·licitada per cada ajuntament (excepte la petició per a la redacció o actualització dels plans municipals de protecció civil) ha d'anar destinada a millorar i complimentar les condicions d'accessibilitat universal dels equipaments i edificis públics, així com dels espais d'ús públic de titularitat municipal, d'acord amb allò previst a la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, i concretament amb allò establert a l'article 6. La quantitat mínima de 30.000,00 euros destinats per cada ajuntament a la millora i compliment de l'accessibilitat universal haurà de ser plenament identificable en la documentació tècnica, tant si es tracta d'un sol projecte o de més projectes independents destinats íntegrament a tal finalitat o per formar part d'un projecte més extens. En aquest darrer cas, les partides destinades a la millora i compliment de l'accessibilitat universal s'agruparan en un capítol exclusiu i independent formant part del projecte més ampli.

Queden exceptuats d'aplicar el mínim esmentat de 30.000,00 euros de la subvenció sol·licitada per cada ajuntament a millorar i complimentar les condicions d'accessibilitat universal dels equipaments i edificis públics tots aquells ajuntaments/entitat local menor que presentin, juntament amb la sol·licitud de la subvenció, un informe signat per un tècnic municipal d'acord amb el model previst a l'Annex XII.

Amb els projectes haurà de constar a l'expedient un informe tècnic de l'ajuntament que acrediti que el mínim establert de 30.000,00 euros de la subvenció total sol·licitada es destina a millorar i complimentar les mesures d'accessibilitat universal.

Si no es destinen els 30.000,00 euros de la subvenció sol·licitada per cada ajuntament a la finalitat abans esmentada no es podrà obtenir la subvenció, i s'entendrà que s'ha desistit de sol·licitar tota la subvenció que li correspongui a l'ajuntament d'acord amb el que s'estableix en aquesta convocatòria.

Cada ajuntament o entitat local menor just pot presentar un màxim de cinc (5) actuacions en aquesta convocatòria, comptant obres, vehicles i immobles, i un màxim de cinc (5) actuacions d'honoraris de redacció de projectes i de cinc (5) actuacions d'honoraris de direcció d'obres, així com una (1) redacció o actualització del pla municipal de protecció civil.

 Les actuacions que se sol·licitin en aquesta convocatòria (obres, vehicles i immobles) han de ser d'un import igual o superior a 10.000,00 euros, IVA inclòs, excepte pel que fa als honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres, i a la redacció o actualització del pla municipal de protecció civil, que no tenen un import mínim.

En cap cas l'import de la despesa subvencionable pot ser superior al valor de mercat.

Els honoraris de redacció del projecte i de direcció de l'obra no podran figurar en el projecte tècnic i els professionals que duguin a terme aquestes actuacions han de ser tècnics externs a la Corporació Local. També han de ser tècnics i/o empreses externes a la Corporació Local els que redactin o actualitzin els plans municipals de protecció civil.

A l'apartat de les obres hi haurà la possibilitat de demanar actuacions que no es troben incloses en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Aquestes actuacions, que són competències de l'article 7.4 de la llei esmentada, seran per a aquesta convocatòria les següents:

- Escoletes de 0 a 3 anys: construcció, reforma o adaptació a normatives.

- Residències de tercera edat: construcció, reforma o adaptació a normatives.

- Centres de dia: construcció, reforma o adaptació a normatives.

Per demanar alguna d'aquestes tres actuacions haurà de constar a l'expedient, a més dels documents generals aplicables a totes les obres, els següents prevists a l'article 7.4 abans citat:

- Informe de l'Administració competent per raó de la matèria en el qual s'assenyali la inexistència de duplicitats, és a dir, que no s'incorre en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública.

- Informe de l'Administració que tengui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.

- Informe de conformitat en l'execució d'aquests projectes de l'Administració competent en la matèria.

 

​​​​​​​4.- Crèdit pressupostari pluriennal

A les subvencions objecte d'aquesta convocatòria (obres, vehicles, immobles i honoraris), es destina la quantitat de vint milions d'euros (20.000.000,00 €), nou milions set-cents seixanta mil euros (9.760.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2022: aplicació pressupostària 2022: 65.94310.76202, RC núm. operació: 220220002156, i dos-cents quaranta mil euros (240.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2022: aplicació pressupostària 2022: 65.94310.76802, RC núm. operació: 920220003284 i nou milions set-cents seixanta mil euros (9.760.000,00 €)  amb càrrec al pressupost de 2023: aplicació pressupostària 2023: 65.94310.76202, RC núm. operació: 920229000169, i dos-cents quaranta mil euros (240.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2023: aplicació pressupostària 65.94310.76802, RC núm. operació: 220229000085. Així mateix, per a la redacció o actualització dels plans municipals de protecció civil es destina la quantitat de cent trenta mil euros (130.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2022: aplicació pressupostària: 65.94310.46200. RC núm. operació: 220220002157.

5.- Naturalesa de la subvenció i límits

1. Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter pluriennal 2022-2023, voluntari i eventual, i anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes a l'Ordenança general de subvencions. A més, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són compatibles amb altres ajudes i subvencions que pugui rebre el beneficiari per al mateix projecte subvencionat sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de desenvolupar.

2. La quantia de la subvenció no podrà superar el 100 % de l'import sol·licitat subvencionable.

6.- Règim de concessió

D'acord amb l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions, el règim de concessió es durà a terme mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i per tant no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds, ja que serà suficient complir els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria.

 En aquest supòsit, la subvenció es determinarà de la manera següent a tots els ajuntaments i entitats locals menors que es presentin a la convocatòria:

Municipis fins a 3.000 habitants: 240.000 euros.

Municipis de 3.001 a 5.000 habitants: 195.000 euros.

Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 150.000 euros.

Municipis de 10.001 a 20.000 habitants: 120.000 euros.

Municipis de més de 20.000 habitants: 85.800 euros. 

A més de la quantitat de subvenció per població, en el cas de municipis que comptin amb nuclis de població, aquesta subvenció s'incrementarà amb la quantitat de 4.131,67 euros per cada nucli.

Les dades de la població s'han tret de la darrera revisió que ha publicat a la web l'Institut Nacional d'Estadística (INE), excepte per al cas de Palmanyola, que la població, al no publicar-la l'INE, s'ha tret de les dades de la web de l'Institut Balear d'Estadística (IBESTAT).

El nuclis de població dels municipis de Mallorca (excepte Palma) són els que figuren a l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals de Mallorca (EIEL). Aquests treballs de l'EIEL han estat acceptats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques relatius a la fase 2020 pel que fa a les dades alfanumèriques.

Els ajuntaments que comptin amb una entitat local menor en el seu terme municipal veuran reduïda la seva població als efectes del càlcul de la subvenció amb els habitants que pertanyin a l'entitat local menor.

Les actuacions se subvencionaran segons l'ordre de preferència assenyalat pel President de la Corporació Local a la sol·licitud de subvenció que figura com Annex I de la convocatòria.

Si l'actuació o la suma de totes les actuacions sol·licitades és d'import inferior a la subvenció global que resulti per a cada ajuntament dels criteris determinats en aquest punt, aquesta subvenció global es reduirà automàticament a l'import de les actuacions presentades. En cas que les actuacions presentades fos d'import superior a la subvenció que pertoqui a cada ajuntament segons els criteris d'aquest punt, la diferència anirà a càrrec de l'ajuntament.

A cada ajuntament, d'acord amb els criteris d'aquest punt, li correspondria la següent quantitat:

CIF

AJUNTAMENT

POBLACIÓ 2021

SUBVENCIÓ SEGONS POBLACIÓ

NUCLIS DE POBLACIÓ

QUANTITAT PER NUCLI

SUBVENCIÓ TOTAL SEGONS NÚM. NUCLIS

TOTAL 2022

TOTAL 2023

TOTAL

P-0700100-A

AJUNTAMENT D'ALARÓ

5.617

150.000,00

0

4.131,67

0,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

P-0700300-G

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

20.819

85.800,00

4

4.131,67

16.526,68

102.326,68

102.326,68

204.653,36

P-0700400-E

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

5.793

150.000,00

2

4.131,67

8.263,34

158.263,34

158.263,34

316.526,68

P-0700500-B

AJUNTAMENT D'ANDRATX

11.433

120.000,00

4

4.131,67

16.526,68

136.526,68

136.526,68

273.053,36

P-0706600-D

AJUNTAMENT D'ARIANY

902

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0700600-J

AJUNTAMENT D'ARTÀ

7.984

150.000,00

5

4.131,67

20.658,35

170.658,35

170.658,35

341.316,70

P-0700700-H

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

523

240.000,00

2

4.131,67

8.263,34

248.263,34

248.263,34

496.526,68

P-0700800-F

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

8.756

150.000,00

1

4.131,67

4.131,67

154.131,67

154.131,67

308.263,34

P-0700900-D

AJUNTAMENT DE BÚGER

1.087

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0701000-B

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

4.758

195.000,00

4

4.131,67

16.526,68

211.526,68

211.526,68

423.053,36

P-0701100-J

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

51.710

85.800,00

16

4.131,67

66.106,72

151.906,72

151.906,72

303.813,44

P-0701200-H

AJUNTAMENT DE CAMPANET

2.648

240.000,00

1

4.131,67

4.131,67

244.131,67

244.131,67

488.263,34

P-0701300-F

AJUNTAMENT DE CAMPOS

11.283

120.000,00

5

4.131,67

20.658,35

140.658,35

140.658,35

281.316,70

P-0701400-D

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

12.158

120.000,00

10

4.131,67

41.316,70

161.316,70

161.316,70

322.633,40

P-0701600-I

AJUNTAMENT DE CONSELL

4.125

195.000,00

0

4.131,67

0,00

195.000,00

195.000,00

390.000,00

P-0701700-G

AJUNTAMENT DE COSTITX

1.329

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0701800-E

AJUNTAMENT DE DEIÀ

630

240.000,00

5

4.131,67

20.658,35

260.658,35

260.658,35

521.316,70

P-0701900-C

AJUNTAMENT D'ESCORCA

208

240.000,00

4

4.131,67

16.526,68

256.526,68

256.526,68

513.053,36

P-0702000-A

AJUNTAMENT D'ESPORLES

5.113

150.000,00

2

4.131,67

8.263,34

158.263,34

158.263,34

316.526,68

P-0702100-I

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

327

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0702200-G

AJUNTAMENT DE FELANITX

18.202

120.000,00

5

4.131,67

20.658,35

140.658,35

140.658,35

281.316,70

P-0702500-J

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

679

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0702700-F

AJUNTAMENT D'INCA

33.679

85.800,00

0

4.131,67

0,00

85.800,00

85.800,00

171.600,00

P-0702800-D

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

1.437

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0702900-B

AJUNTAMENT DE LLOSETA

6.122

150.000,00

0

4.131,67

0,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

P-0703000-J

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

2.298

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0703100-H

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

37.752

85.800,00

15

4.131,67

61.975,05

147.775,05

147.775,05

295.550,10

P-0703300-D

AJUNTAMENT DE MANACOR

44.527

85.800,00

9

4.131,67

37.185,03

122.985,03

122.985,03

245.970,06

P-0703400-B

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

1.528

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0703500-I

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

2.245

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0703600-G

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

37.724

85.800,00

18

4.131,67

74.370,06

160.170,06

160.170,06

320.340,12

P-0703800-C

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

2.987

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0703900-A

AJUNTAMENT DE MURO

7.394

150.000,00

1

4.131,67

4.131,67

154.131,67

154.131,67

308.263,34

P-0704100-G

AJUNTAMENT DE PETRA

2.942

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0700002-I

ENTITAT LOCAL DE PALMANYOLA

2.137

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0704200-E

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

16.658

120.000,00

6

4.131,67

24.790,02

144.790,02

144.790,02

289.580,04

P-0704300-C

AJUNTAMENT DE PORRERES

5.576

150.000,00

0

4.131,67

0,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

P-0704500-H

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

2.044

240.000,00

2

4.131,67

8.263,34

248.263,34

248.263,34

496.526,68

P-0704400-A

AJUNTAMENT DE SA POBLA

13.764

120.000,00

2

4.131,67

8.263,34

128.263,34

128.263,34

256.526,68

P-0704900-J

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

2.145

240.000,00

0

4.131,67

0,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

P-0705100-F

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ

8.742

150.000,00

5

4.131,67

20.658,35

170.658,35

170.658,35

341.316,70

P-0705300-B

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

1.641

240.000,00

3

4.131,67

12.395,01

252.395,01

252.395,01

504.790,02

P-0705500-G

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

12.797

120.000,00

2

4.131,67

8.263,34

128.263,34

128.263,34

256.526,68

P-0705600-E

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

7.486

150.000,00

0

4.131,67

0,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

P-0705700-C

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

12.373

120.000,00

10

4.131,67

41.316,70

161.316,70

161.316,70

322.633,40

P-0705800-A

AJUNTAMENT DE SELVA

4.080

195.000,00

3

4.131,67

12.395,01

207.395,01

207.395,01

414.790,02

P-0704700-D

AJUNTAMENT DE SENCELLES

3.370

195.000,00

2

4.131,67

8.263,34

203.263,34

203.263,34

406.526,68

P-0705900-I

AJUNTAMENT DE SES SALINES

5.096

150.000,00

1

4.131,67

4.131,67

154.131,67

154.131,67

308.263,34

P-0706000-G

AJUNTAMENT DE SINEU

4.030

195.000,00

0

4.131,67

0,00

195.000,00

195.000,00

390.000,00

P-0706100-E

AJUNTAMENT DE SÓLLER

13.634

120.000,00

3

4.131,67

12.395,01

132.395,01

132.395,01

264.790,02

P-0706200-C

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

11.817

120.000,00

4

4.131,67

16.526,68

136.526,68

136.526,68

273.053,36

P-0706300-A

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

2.009

240.000,00

5

4.131,67

20.658,35

260.658,35

260.658,35

521.316,70

P-0706500-F

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

3.466

195.000,00

0

4.131,67

0,00

195.000,00

195.000,00

390.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

489.584,00

9.334.800,00

161

 

665.198,87

9.999.998,87

9.999.998,87

19.999.997,74

La subvenció per a la redacció o actualització dels plans municipals de protecció civil es determinarà de la manera següent: 2.500,00 euros a cada ajuntament que es presenti a la convocatòria i compleixi els requisits establerts.

La concessió de les subvencions es farà en el moment procedimental adient d'aquesta convocatòria.

7.- Presentació de sol·licituds

El termini per presentar la documentació prevista al punt següent serà fins el dia 30 de juny de 2022 comptador a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia és inhàbil, s'ha d'entendre prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

Les instàncies s'han de dirigir a la Presidència del Consell de Mallorca, i s'han de presentar telemàticament en el registre electrònic general del Consell de Mallorca.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà a l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'article 68.1 de la llei abans esmentada, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia.

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació detallada en el punt següent d'aquesta convocatòria.

8.- Formalització de sol·licituds

1.- Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model oficial (Annex I). S'ha de presentar una sol·licitud i tota la documentació que tot seguit es relaciona per demanar la subvenció de les actuacions

Amb la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la següent documentació:

-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions (Annex III).

-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex IV).

-Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex V).

-Si s'escau, un informe d'un tècnic/tècnica municipal justificatiu de la impossibilitat de destinar un mínim de 30.000,00 euros de la subvenció sol·licitada a millorar i complimentar les condicions d'accessibilitat universal dels equipaments i edificis públics (Annex XII).

2.- Per sol·licitar alguna de les actuacions subvencionables del punt 3 de la convocatòria, a més de la documentació del punt 8.1 s'ha de presentar la documentació següent:

- Una memòria explicativa de l'actuació sol·licitada firmada per un tècnic/tècnica municipal amb el vistiplau del batle/batlessa de l'ajuntament, amb el següent contingut:

- Títol de l'actuació; breu descripció del seu objecte; pressupost amb IVA inclòs; i declaració que es tracta d'una actuació subvencionable de les incloses al punt 3 de la convocatòria.

Per a l'actuació de redacció o actualització del pla municipal de protecció civil a la descripció del seu objecte de la memòria d'aquesta actuació han de constar tots els punts que figuren a la GUIA PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS MUNICIPALS DE PROTECCIÓ CIVIL que es troba a la web del GOIB: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. Direcció General d'Emergències i Interior. 

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3987579

9.- Òrgan instructor i procediment de concessió de les subvencions

L'òrgan instructor és la secretaria tècnica del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, que ha de dur a terme les actuacions establertes a l'Ordenança general de subvencions, i formular la proposta de resolució. L'òrgan instructor pot requerir a les entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients.

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local és el centre gestor responsable del seguiment de les subvencions.

En compliment del previst a l'article 19.2 de l'Ordenança general de subvencions, es trametrà a la base nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, i sobre les resolucions de concessió que es derivin, i es publicarà en el BOIB i a la seu electrònica de Consell de Mallorca.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis (6) mesos.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

El Consell Executiu és l'òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de conformitat amb l'article 28 lletra f) del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca en relació amb la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2022.

La concessió de les subvencions es farà seguint els criteris fixats al punt 6 d'aquesta convocatòria.

El pagament de les subvencions de les dues anualitats (2022 i 2023) i la de 2022 per a la redacció o actualització dels plans municipals de protecció civil es farà mitjançant bestretes del 100 % de les subvencions una vegada concedides.

Per resoldre qualsevol actuació derivada de la concessió de les subvencions serà d'aplicació l'acord del Consell Executiu de dia 7 d'agost de 2019 (BOIB núm. 111, de 13 d'agost de 2019) pel qual s'acorda la delegació en les persones titulars dels departaments per resoldre qualsevol actuació derivada de la concessió de subvencions sempre que no es modifiqui el seu objecte.

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra l'acord de concessió de les subvencions no es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors des del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la publicació de l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (23 de març de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Por delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo