Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 169354
Notificació de resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp. 028 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, per a l’ any 2019 subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució de el president de el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats en els boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 30/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, amb data 18 de març de 2022, va signar la següent resolució:

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ D'ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA I REVOCACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 8.3. Subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes.

Convocatòria: PIFO 2019_1/R1

Codi: DIR3: A04026954

Codi SIA: 2249735

Codi BDNS: 486786

Fets

1.En data de 17 de desembre de 2019 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 169, la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes.

2.El 3 de maig de 2021, el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA va dictar una Resolució de concessió d'ajudes per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes (R1), que es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 62, del 13 de maig de 2021, en la qual hi figurava una concessió, entre d'altres, a favor de JOSÉ BENÍTEZ REINA, amb NIF  ***9898 **, amb un import d'ajuda de 23.040,00 € i un termini de 12 mesos des del dia següent de la data de notificació, amb número d'expedient PIFO2019_1/028.

3.El 21 de gener de 2022, amb registre d'entrada núm.GOIBE28820/2022, la persona indicada en l'apartat anterior va presentar la seva renúncia de l'ajuda, la qual cosa suposa dur a terme la revocació total de l'ajuda concedida.

4.L'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que «En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables».

5.L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que «Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament».

6.Atès tot això, es proposa fer la revocació total a causa de la renúncia de l'ajuda concedida pel beneficiari que s'indica en l'annex d'aquesta resolució. 

Fonaments de dret

1.Resolució de 13 de desembre de 2019 de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa favorablement del desistiment i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar la renúncia presentada per JOSÉ BENÍTEZ REINA, a l'ajuda concedida per la Resolució del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA de dia 3 de maig de 2021 (R1).

2.Revocar  l'ajuda concedida en la resolució del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA de dia 3 de maig de 2021 , (R1), corresponent a l'expedient PIFO2019_1/028 i per l'import indicat en l'annex d'aquesta resolució.

3. Declarar conclòs el procediment i arxivar l'expedient PIFO2019_1/028.

4.Notificar aquesta resolució  mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El  cap de Negociat d'Ajudes al Desenvolupament Rural

 

El cap del Servei d' Ajudes al Desenvolupament Rural

El cap de Servei d'Ajudes de la PAC

(Per suplència de la cap de Secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural. BOIB núm. 18, de 03/02/2022)

 

(Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA) por la cual  determina la suplencia del Servicio de Ayudas al Desarrollo  Rural del FOGAIBA (BOIB NÚM. 160 DE 20/11/2021)

Jordi Company Salaverria

 

Juan Ramis Ripoll

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 18 de març  de 2022

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

  

 

ANNEX I :IMPORT  QUE S'HA DE REVOCAR

NOM

NIF

EXPEDIENT

DATA DE RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

IMPORT QUE S'HA DE REVOCAR (€)

ANUALITAT

JOSÉ BENÍTEZ REINA

***9898**

PIFO 2019_1/028

13/05/2021

23.040,00 €

2019

 

Palma, 23  de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé