Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 165390
Correcció d'errades de l'extracte de la convocatòria pública de subvencions de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma pera la realització d'activitats d'interès social per als anys 2021-2023, aprovada mitjançant Acord de la Junta de Govern de 16 de març de 2022, que es va publicar en el BOIB núm. 40, de 22 de març

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 615723

En el BOIB núm. 40, de data 22 de març de 2022, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria pública de subvencions de benestar social per a la realització d'activitats d'interés social 2021-2023, el text complet de la qual es  pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (www.palma.cat).

Una vegada publicat aquest extracte s'ha detectat una errada material  en la versió catalana  pel que fa a la data d'execució de les actuacions (punt segon in fine de l'extracte) atès que:

On diu: “Les actuacions subvencionades seran les que hagin estat executades entre el període comprès entre l'1 de novembre de 2021 a 30 de setembre de 2022”.

Ha de dir:Les actuacions subvencionades seran les que hagin estat executades entre el període comprès entre l'1 de novembre de 2021 a 30 de setembre de 2023”.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (23 de març de 2022)

La cap del Servei de Benestar Social Pilar Perelló Muñoz