Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 170483
Aprovació padrons fiscals 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de març de 2022 va adoptar, entre d'altres, els següents acords:

“Primer.- Aprovar els següents padrons fiscals, corresponents a l'exercici 2022, el període de pagament en voluntària dels quals serà des del dia 1 d'abril al dia 30 de setembre de 2022:

- Padró de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2022, per import de 3.704.470,70 euros, i un total de 7.166 rebuts.

- Padró de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici 2022, per import de 389.776,43 euros, i un total de 1.095 rebuts.

- Padró de l'Impost sobre béns immobles de característiques especials de l'exercici 2022, per import de 88.530,31 euros, i un total de 45 rebuts.

- Padró de la Taxa pel servei de recollida i tractament de fems de l'exercici 2022, per import de 845.307,60 euros, i un total de 5.939 rebuts.

- Padró de la Taxa d'entrada de vehicles de l'exercici 2022, per import de 15.795,00 euros, i un total de 399 rebuts.

- Padró de la Taxa del cementeri municipal de l'exercici 2022, per import de 19.248,00 euros, i un total de 907 rebuts.

Segon.- Practicar la notificació col·lectiva i publicar l'anunci de cobrança en voluntària dels tributs anteriors, pels mitjans habituals i a través de la publicació en el BOIB, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.”

De conformitat amb la legislació vigent, es publica el present anunci, per tal que durant el període de 15 dies els interessats puguin presentar, si és el cas, reclamacions o al·legacions als padrons fiscals esmentats.

 

Sant Lluís, en el dia de la signatura electrònica (25 de març de 2022)

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís M. Carolina Marquès Portella