Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 170610
Aprovació del padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Ciutadella, per acord de Junta de Govern Ordinària de dia 23-03-2022, ha resolt aprovar el padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2022.

El padró esmentat romandrà exposat al públic en el departament de Rendes i Exaccions de l'Ajuntament, durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació. A partir de la finalització del termini anterior i durant el període d'un mes, les persones que hi estiguin interessades podran interposar, contra aquest, recurs de reposició davant la Junta de Govern d'aquest ajuntament.

Així mateix, podran utilitzar qualsevol altra mitjà de defensa que estimin convenient per als seus interessos.

Mitjançant aquest document i d'acord amb el disposat en el Reglament General de Recaptació, es posa en coneixement l'obertura del període voluntari de cobrament del padró anteriorment referit que comprendrà el termini següent: del 08-04-2022 al dia 08-06-2022.

Passat l'esmentat període, s'incoarà la via de constrenyiment, en la qual les persones deutores hauran d'abonar, a més de l'import de la quota, les costes del procediment i els recàrrecs següents: del 10% si el pagament s'efectua en els terminis assenyalats en la provisió de constrenyiment; o del 20%, si el pagament és posterior als terminis referits, i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% si el pagament es realitza abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

El pagament podrà efectuar-se durant cada dia laboral de les 9,00 h a les 13.30 h a l'oficina de Recaptació Municipal, situada al carrer Nou de Juliol, 1.

El pagament es podrà fer en metàl·lic, xec bancari, mitjançant ingrés o transferència en les entitats col·laboradores o per domiciliació bancària.

 

Ciutadella de Menorca, en la data de la signatura electrònica (24 de març de 2022)

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch