Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 168901
Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Projecte bàsic i d’execució d’habitatge per la protecció de menors”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària de dia 22 de febrer de 2022, es va aprovar inicialment el projecte d'obra “Projecte bàsic i d'execució d'habitatge per la protecció de menors” redactat per l'empresa GRADUAL INGENIEROS, SL, el dia 1 de febrer de 2022, amb núm. de registre d'entrada 2313, de l'obra “Projecte bàsic i executiu d'habitatge per a la protecció de menors”, ubicat a Venda des Brolls, s/n, Sant Francesc Xavier i redactat per l'arquitecte David Ortega Esquembre.

En funció del previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de novembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a exposició pública l'esmentat projecte per a un termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent hàbil a la publicació d'aquest anunci al BOIB.

 

Formentera, amb la data de la signatura electrònica (23 de març de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres