Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 165317
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 015 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 18 de març de 2022, signa la següent resolució:

“Resolució de revocació parcial

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries

CONVOCATÒRIA: INEA2018_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497976

Document: resolució - Exp.: INEA2018_1/015

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185) i en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de JESÚS DAVID ROMERO ÁLVAREZ entre d'altres, que figuren en l'annex de la Resolució de concessió, RES1 de data 10 de setembre de 2020, (BOIB núm. 161, de 17 de setembre de 2020) amb les dades i els imports corresponents (amb un import concedit de 14.845,85 €).

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, l'interessat presenta la SOL·LICITUD DE PAGAMENT PARCIAL, com també la documentació exigida, però, una vegada revisada aquesta, es comprova que:

a) El tractor adquirit és marca NEW HOLLAND model T4.90LP ROPS, per un import de 38.016,53 € (sense IVA), i el tractor concedit era marca NEW HOLLAND model TD4.90F, per un import de 36.019,17 € (sense IVA), amb un Informe de moderació de cost de 13 de novembre de 2019 amb un import elegible de 28.099,17 euros. Atès aquest canvi s'ha emès l'Informe de moderació de costs de 23 de febrer de 2022 que determina que el preu del cultivador adquirit és de 31.910,88 €, per tant, el valor del mercat del producte és inferior a l'import que s'ha justificat.

5. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

6. En data 28 de febrer de 2022 es notifica la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 25 de febrer de 2022 , a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Dins el termini d' al·legacions, la persona interessada el 2 de març de 2022 presenta escrit on accepta el contingut del Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial.

7. S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 25 de febrer de 2022, de revocació parcial de l'ajuda concedida a JESÚS DAVID ROMERO ÁLVAREZ, amb NIF ***1389**.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb JESÚS DAVID ROMERO ÁLVAREZ  i acaba amb JESÚS DAVID ROMERO ÁLVAREZ, que suma un import total de 621,04 € , relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import elegible de la despesa és inferior a l'aprovada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

ANNEX

TITULAR

NIF

NºEXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable en el parcial

Import que s'ha de revocar parcial

100 % CAIB

Anualitat

JESÚS DAVID ROMERO ÁLVAREZ

***1389**

INEA2018_1/015

14.845,85

14.224,81

621,04

621,04

2022

 

 

Núm. BENEFICIARIS: 1

14.845,85

14.224,81

621,04

621,04

 

 

 

TOTAL AJUDA

 

 

 

 

 

Palma, 22 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé