Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la base 4 de la convocatòria, i de correcció de les errades advertides en la publicació d’aquesta e la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 27 d’octubre de 2023 (BOIB núm. 149, de 2 de novembre)

    Número d'edicte 1184 - Pàgines 6443-6452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s'acorda el desistiment de les peticions de subvenció per no esmenar la sol·licitud en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 1192 - Pàgines 6453-6454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 1215 - Pàgines 6455-6457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s'acorda el desistiment de les peticions de subvenció per no esmenar la sol•licitud en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 1216 - Pàgines 6458-6459

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual s’accepta la renúncia a les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 1217 - Pàgines 6460-6461

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 1219 - Pàgines 6462-6463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza l'extinció de l'autorització, el cessament de l'activitat i la baixa del codi educatiu 07500257 de l’Equip DINAMICAT

    Número d'edicte 1248 - Pàgines 6464-6465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD03 de data 29 de gener de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de desembre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per a l’ any 2021

    Número d'edicte 1231 - Pàgines 6466-6467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES11 de data 29 de gener de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, per als anys 2021

    Número d'edicte 1234 - Pàgines 6468-6471

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificacions de la Resolució de modificació de subvenció per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l’any 2023, d’acord amb la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de desembre de 2022

    Número d'edicte 1232 - Pàgines 6472-6473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 1172 - Pàgines 6474-6485

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 47/2024 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1

    Número d'edicte 1211 - Pàgina 6486

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Presidència d'establiment de preu públic per a la utilització del complex poliesportiu d’Es Raspallar del Consell Insular d'Eivissa

    Número d'edicte 1194 - Pàgines 6487-6491

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa pel qual s’aprova definitivament l’acord d’imposició de la taxa per serveis administratius generals, autoritzacions, expedició de documents i altres activitats en matèria de transports del Consell d’Eivissa i l’establiment de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per serveis administratius generals, autoritzacions, expedició de documents i altres activitats en matèria de transports del Consell d’Eivissa

    Número d'edicte 1197 - Pàgines 6492-6495

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació definitiva del “Projecte d’execució de la coberta i instal·lació fotovoltaica a la grada existent al camp de futbol de Formentera”

    Número d'edicte 1177 - Pàgina 6496

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació definitiva del “Projecte d’execució de la nova grada al camp de futbol de Formentera”

    Número d'edicte 1179 - Pàgina 6497

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

   • Aprovació llista provisional aplicació carrera professional horitzontal CMMM

    Número d'edicte 1225 - Pàgines 6498-6499

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 29 de gener de 2024, relatiu a l'actualització dels imports que s'han d'abonar en concepte de prestació econòmica per acolliment familiar (exp. 1013-2024-000001)

    Número d'edicte 1200 - Pàgines 6500-6501

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de l’estudi de detall per a l'ordenació volumètrica del sector CA-5 del nucli urbà d'Alcúdia, situat en el carrer Xesc Fortesa, 3

    Número d'edicte 1166 - Pàgina 6502

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases que regularan la convocatòria per a la realització d'obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx

    Número d'edicte 1203 - Pàgines 6503-6514

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord per assignar retribució per l'acompliment del càrrec de regidora i portaveu del Grup Municipal PSOE

    Número d'edicte 1182 - Pàgina 6515

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord per a assignar retribucions i indemnitzacions a un regidor de la Corporació

    Número d'edicte 1183 - Pàgina 6516

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Resolució per la qual es modifica el punt segon del Decret de Batlia de data 24/03/2021, en què es regulen les bases de les autoritzacions d´ocupació de via pública en els mercats d´estiu per a serveis no comercials, en el municipi de Calvià

    Número d'edicte 1205 - Pàgines 6517-6519

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Bases específiques que regiran la convocatòria de la prova d'aptitud per a l'obtenció del permís municipal d'Autotaxi de Campos

    Número d'edicte 1188 - Pàgines 6520-6524

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Decret rectificació errada a Bases creació 13 noves llicències d'autotaxi

    Número d'edicte 1220 - Pàgina 6525

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Projectes de reparcel·lació

    Número d'edicte 1154 - Pàgina 6526

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Convocatòria per a la concessió de beques a estudiants del municipi de Sant Joan de Labritja (Curs 2023-2024) – Expedient núm. 60/2024

    Número d'edicte 1244 - Pàgines 6527-6532