Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

Núm. 81086
Aprovació llista provisional aplicació carrera professional horitzontal CMMM

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de la presidenta del Consorci Museu Marítim de Mallorca que aprova la llista provisional del procediment extraordinari per a l'enquadrament del personal laboral inclòs a l'àmbit d'aplicació de l'Acord en matèria de carrera professional horitzontal aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 9 de març de 2023

Antecedents

1. Dia 9 de març de 2017, el Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar l'acord adoptat per la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS en sessió de dia 19 de gener de 2017, en matèria de carrera professional, de conformitat amb les prescripcions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), el qual es va publicar en el BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017.

2. Dia 20 de febrer de 2023, la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS ha aprovat, per unanimitat, un nou acord per regular el sistema de carrera professional horitzontal del personal del Consell de Mallorca i organismes autònoms que en depenen, el qual ha estat ratificat pel Ple en sessió realitzada dia 9 de març de 2023 (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023).

3. La disposició addicional primera d'aquest Acord preveu la realització d'un procediment extraordinari al qual pot optar el personal inclòs en el punt 2 de l'Acord i que té per finalitat l'enquadrament inicial de nivell en el nou sistema de carrera professional horitzontal per aquelles persones que no varen poder participar en la convocatòria prevista a l'Acord del Ple del Consell de Mallorca, de dia 9 de març de 2017, d'aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació Conjunta del Consell de Mallorca i de l'IMAS, en matèria de carrera professional o no han tingut l'oportunitat de progressar dins aquest procediment des de llavors.

4. En aquest procediment extraordinari, el personal ha de ser classificat d'ofici en el nivell que li correspon tenint en compte exclusivament el temps de serveis prestats amb independència del cos, grup o escala, o en qualsevol grup professional laboral.

5. Els requisits a tenir en compte en aquest procediment extraordinari d'enquadrament s'han d'entendre referits a la data d'1 d'abril de 2023 i són els següents:

a) Pertànyer a algun dels col·lectius de personal que s'assenyalen en el punt 2 de l'Acord i estar en situació de servei actiu en el Consell de Mallorca o en els organismes autònoms que en depenen, a dia 1 d'abril del 2023.

b) Haver completat els anys de serveis prestats que estableix el punt 6.2, sense la limitació de tenir reconegut el nivell immediatament anterior per a cadascun dels nivells.

Per al còmput dels serveis prestats, en aquest procediment es tenen en compte les fraccions de temps romanents que no es varen utilitzar per obtenir un nivell en la convocatòria extraordinària d'implantació prevista a l'Acord del Ple del Consell de Mallorca, de dia 9 de març de 2017, d'aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació Conjunta del Consell de Mallorca i de l'IMAS, en matèria de carrera professional.

c) No haver estat sancionat disciplinàriament per una infracció greu o molt greu durant els 2 anys anteriors a dia 1 d'abril de 2023.

6. El mateix Acord disposa que, en el moment en que s'hagi comprovat el compliment dels requisits i comptabilitzat els períodes de temps de servei actiu més els romanents del personal, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una Resolució emesa per l'òrgan competent en matèria de funció pública, per aprovar una llista provisional amb totes les persones incloses dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, on figuri el nom i llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l'escala o el grup i la categoria professional; el nivell reconegut i el període de serveis prestats sobrants, una vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera professional, tenint en compte la normativa de protecció de dades vigent. I que s'ha d'establir un termini de deu dies des de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució amb la llista provisional, de manera que les persones que no hi estiguin d'acord hi puguin presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, puguin optar per renunciar a la seva participació en aquest procediment extraordinari d'enquadrament i, si és el cas, mantenir la situació anterior reconeguda a l'empara de l'Acord del Ple de dia 9 de març de 2017. Així mateix, disposa que una vegada examinades les reclamacions, l'òrgan competent en matèria de funció pública ha d'emetre la resolució per aprovar la llista definitiva i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. El personal que s'enquadri en el nivell IV en aquest procediment extraordinari està obligat a presentar-se a cada convocatòria ordinària que li pertoqui pel temps de serveis prestats en els termes disposats en el punt 9.8 de l'Acord.

8. Els efectes econòmics d'aquest procediment es fixen a dia 1 d'abril de 2023, i el complement que se'n deriva absorbeix les quanties del complement “a compte del complement de carrera professional” reconegut a l'empara de l'Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de març de 2017, si n'és el cas. El nou complement “a compte”, resultat d'aquest enquadrament extraordinari, es mantindrà fins que se superi el procediment de carrera professional ordinària que regula l'Acord de 2023 i es passi a percebre el corresponent “complement de carrera professional”.

9. La disposició final primera d'aquest Acord habilita a l'òrgan competent en matèria de funció pública per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Acord.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓN

1. Aprovar la llista provisional del personal del Consorci Museu Marítim de Mallorca inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de dia 9 de març de 2023, en matèria de carrera professional horitzontal del Consell de Mallorca i organismes autònoms que en depenen, admès en el procediment extraordinari d'enquadrament de nivell de carrera professional, que estableix l'annex d'aquesta Resolució, amb indicació del nom i llinatges, el número de DNI, el grup o subgrup, la categoria o especialitat, el nivell reconegut i el període de serveis prestats sobrants.

2. Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Establir un termini de deu dies des de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució amb la llista provisional, de manera que les persones que no hi estiguin d'acord hi puguin presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, puguin optar per renunciar a la seva participació en aquest procediment extraordinari d'enquadrament i, si és el cas, mantenir la situació anterior reconeguda a l'empara de l'Acord del Ple de dia 9 de març de 2017.

 

(Firmado electrónicament: 12 de desembre de 2023)

La presidenta del Consorci Museu Marítim de Mallorca Antònia Roca Bellinfante

 

ANNEX LLISTA PROVISIONAL DE PERSONAL LABORAL

NOM

NIF

GRUP/ SUBGRUP

CATEGORIA PROFESSIONAL

 NIVELL DE CARRERA

SOBRANT

 SASTRE BARCELÓ, MARGALIDA

...1471..

C1

 ADMINISTRATIU -IVA

 I

1571