Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 74689
Projectes de reparcel·lació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia  30 de gener de 2024, entre d'altres, s'adoptà el següent acord, el qual la seva part dispositiva diu textualment:

1.- Estimar l'al·legació presentada per la Sra. Angela Hernández García. A tal efecte s'haurà de presentar per la Junta de Compensació el document modificant l'errada material sobre la propietat de la parcel·la nº 151, d'acord amb el que s'ha exposat a l'informe jurídic abans transcrit. 

2.- Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Raimundo Santiago segons els arguments de l'informe jurídic abans transcrit. En qualsevol cas, la Junta de Compensació haurà d'incloure l'oportuna rectificació sobre la composició actual de la propietat de la parcel·la 168 després de la transmissió a favor de la Sra. Natalia García Girón, a qui se li notificaran els següents acords. 

3.- Aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel·lació pel sistema de compensació de la UE 7.06 Ses Trempes, d'acord amb les condicions dels informes tècnics i jurídics emesos.

4.- L'acte d'aprovació definitiva es publicarà al BOIB i a la direcció o el punt d'accés electrònic corresponent, a on s'inserirà el contingut íntegre del projecte aprovat definitivament. També es notificarà l'acord individualment a la Junta de Compensació i als titulars de les parcel·les afectades. La Junta de Compensació haurà de presentar el projecte de reparcel·lació modificat al Registre de la Propietat als efectes de la seva inscripció, el que s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament de Marratxí.

Contra aquest Acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar el recurs de reposició (de caràcter potestatiu) que estableixen els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú, davant el Sr. Batlle, en el termini d'UN MES comptat a partir del següent dia al de la recepció del present escrit. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorregués un altre mes sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de lo Contenciós - Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de la resolució desestimatòria si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS MESOS, a comptar des del dia següent a aquell en que, d'acord amb la normativa específica, es produís l'acte presumpte.

En cas que no s'opti pel recurs de reposició, es pot interposar directament Recurs

Contenciós administratiu en els mateixos terminis expressats.

No obstant això, podreu utilitzar qualssevol altres recursos si ho creieu adient.

Durant l'esmentat període es podrà consultar a la seu electrònica de l'ajuntament, https://seuelectronica.marratxi.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_TABLON i examinar l'esmentat expedient en el negociat d'urbanisme d'aquest ajuntament, c/ Major, 2 de Pòrtol, horari atenció de 8:15 a 14:00, i formular per escrit les al·legacions que estimin oportunes.

 

Marratxí, 5 de febrer de 2024

El batle  Jaume Llompart Caldés