Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 81248
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES11 de data 29 de gener de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, per als anys 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions en explotacions dels fruits secs, corresponents a l' any 2021, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 29 de gener de 2024 , va signar la següent resolució,

 

“ INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ 

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 - Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA) Convocatòria: INEA 2021_2

Grup:INEA 2021_2_11 RES Codi DIR3:A402695

Codi SIA:2209958 Codi BDNS: 591815

Antecedents

1. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de dia 26 d'octubre de juliol de 2021, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs, modificada mitjançant la resolució de 14 de desembre de 2021.

2. De conformitat amb l'apartat segon de l'esmentada modificació de Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 30/12/2021. 

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

 

4. Les persones interessades assenyalades a l'annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per a poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda.

5. Les actuacions sol·licitades pels interessats compleixen amb els requisits establerts a la convocatòria per tal de poder ser subvencionables.

6. El dia 9 de gener de 2024 es va comunicar a l' interessat la proposta de concessió parcial, no ha presentat al·legacions en el termini establert.

7. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquest expedient sense afectar el que disposa els apartats setè i vuitè de la convocatòria.

 

Fonaments de dret

1. Resolució 26 d'octubre de 2021 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2021, subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs, modificada mitjançant la resolució de 14 de desembre de 2021. 

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

Proposta de resolució  de concessió

1. Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I , que són un total d'1 expedient i que comença  i acaba amb BARTOLOME BIBILONI DEYÀ, que suma un import total de 74.686,81 euros , relativa a la línia d'ajuda "Subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs" deduient les inversions/actuacions no elegibles especificades-al·legacions a l' Annex II.

2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada una de les persones beneficiàries amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l'Annex I.

3. Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions de les persones beneficiàries seran les indicades a l'Annex III. 

4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a data de la signatura digital

El  cap de Secció XVI

La cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Antonio Barceló Ávila

Gemma Canós Franch

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució,

Palma, a data de la signatura digital El vicepresident amb matèria agrària del FOGAIBA Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX I RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Inversió elegible

TOTAL

% Aj.

Import concedit

Cofinançament

Termini execució

Anualitat

MAQUINÀRIA

BÉNS IMMOBLES

HONORARIS

INSTAL·LACIONS

CAIB (100%)

BARTOLOME BIBILONI DEYA

***2700**

INEA2021_2/080

0,00

50.465,73

0,00

56.229,71

106.695,44

70.0

74.686,81

74.686,81

1 de desembre de 2025

2023

 

ANNEX II IMPORT INVERSIONS/ACTUACIONS NO ELEGIBLES

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Import inversions/ actuacions

NO ELEGIBLES

Motiu

BARTOLOME BIBILONI DEYA

***2700**

INEA2021_2/080

8.972,90 €

Instal·lacions:  Nova instal·lació de reg i dipòsit regulador de reg, no elegible 2.648,63 €, màxim 8.700,00 €/ha.

Béns immobles:   Nova plantació d'ametllers en regadiu, no elegible 6.324,27 €, màxim 8.700,00 €/ha.

​​​​​​​ANNEX III OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

- Dur a terme i justificar les inversions o activitats auxiliades durant el termini establert; s'entendrà que aquesta obligació s'ha complert amb la realització del 50% de l'import de la inversió aprovada, sempre que es compleixin les condicions mínimes que exigeix l'apartat quart d'aquesta resolució.

- En el cas de les actuacions que preveuen els punts 1.a i 1.b de l'apartat quart, tenir els arbres empeltats en un termini màxim de tres anys comptats des de la data de pagament de l'ajuda.

- En el cas de les actuacions que preveuen els punts 1.a i 1.b de l'apartat quart notificar al FOGAIBA l'empeltat dels garrovers sembrats.

- Mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys, comptats des de la data de pagament de l'ajuda.

- Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió i, en especial, les relatives a la durabilitat de les operacions que preveu l'article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

- Sotmetre's als controls que dugui a terme l'Administració, necessaris per comprovar la concessió correcta de l'ajuda i el manteniment posterior dels compromisos.

- Mantenir els requisits i les condicions exigibles respecte de la persona beneficiària, als quals fa referència l'apartat tercer d'aquesta resolució.

- A més, s'hauran de complir les normes d'informació i publicitat que preveu l'annex III del Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

S'informa els beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4 de Palma).​​​​​​​

Palma, (signat electrònicament: 7 de febrer de 2024)

El director gerent del FOGAIBA Joan Josep Coll Bibiloni