Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 77596
Acord per a assignar retribucions i indemnitzacions a un regidor de la Corporació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 51.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent acord adoptat per la Corporació Plenària en sessió ordinària de dia 30 de gener de 2023:

“ACORD PER ASSIGNAR RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS A UN MEMBRE DE LA CORPORACIÓ.

El ple municipal en sessió celebrada el 12 de diciembre de 2023 es va assabentar de l'escrit de renúncia al carrec de regidor del grup municipal PSOE, Sr. Alfonso Rodríguez Badal, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, aquesta vacant ha estat substituïda pel Sr. Miguel Ángel Máñez Gónzález, prenent possessió del seu càrrec en sessió plenària

Vist l'anterior, tinc a bé elevar la següent

PROPOSTA

1r.- El regidor, Sr. Miguel Ángel Máñez González percebrà la indemnització mensual bruta per assistència efectiva a les sessions plenàries, comissions informatives permanents i/o especials o altres òrgans de govern i administració municipal acordada en el punt tercer de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 23 de juny de 2023, en els termes previstos al mateix acord.

2n.- Traslladar el present acord als interessats als efectes oportuns.

3r.- Publicar l'anterior acord en el BOIB i Tauler Municipal d'Anuncis.”

 

Calvià, (signat electrònicament el 7 de febrer de 2024)

El batle Juan Antonio Amengual Guasp