Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Aprovació definitiva del Pressupost per l'any 2024 de la Fundació Teatre Principal d'Inca

    Número d'edicte 1260 - Pàgines 6310-6311

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa pel qual s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments (SEIS) del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 1196 - Pàgines 6312-6314

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la derogació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per control de qualitat de les obres públiques a les carreteres del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 1198 - Pàgina 6315

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la derogació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del Complex poliesportiu d'Es Raspallar (Pavelló insular i Piscina Infanta Cristina)

    Número d'edicte 1193 - Pàgina 6316

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa pel qual s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i caça del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 1195 - Pàgines 6317-6326

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança que regula la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei per a la transferència i tractament dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora ús de l’illa de Mallorca i de la revisió de tarifes per a l’exercici 2024

    Número d'edicte 1229 - Pàgines 6327-6333

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança que regula la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de gestió dels residus no perillosos de tractament obligatori dins el servei de gestió de residus urbans de Mallorca i de la revisió de tarifes per a l’exercici 2024

    Número d'edicte 1233 - Pàgines 6334-6339

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Modificació de la redacció dels preus públics del primer cicle d’educació infantil de Banyalbufar

    Número d'edicte 1228 - Pàgina 6340

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Delegació del Ple a la Junta de Govern Local per a l’autorització de despeses pluriennals

    Número d'edicte 1190 - Pàgina 6341

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja – Expedient núm. 1643/2023

    Número d'edicte 1245 - Pàgines 6342-6344

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Ordenança fiscal que regula el preu públic per prestació del servei de subministrament d'aigua potable de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca

    Número d'edicte 1252 - Pàgines 6345-6347