Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 81240
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD03 de data 29 de gener de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de desembre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per a l’ any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de desembre de 2021 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponent a l' any 2021, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, amb data 29 de gener de 2024, signa la següent resolució,

RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA) Convocatòria: INEA2021_2   Grup: INEA2021_2 - RD03   Codi DIR3:A4026954 Codi SIA: 220995Codi BDNS: 591815

Antecedents

1. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de dia 26 d'octubre de 2021, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs, modificada mitjançant la resolució de 14 de desembre de 2021.

2. De conformitat amb l'apartat segon de l'esmentada modificació de Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 30/12/2021. 

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, el interessat assenyalat a l'Annex adjunt no compleix amb algun dels requisits prevists a la convocatòria per poder ser beneficiaris de l'ajuda, pels motius indicats a l'esmentat annex.

5. El dia 19 de setembre 2023 el Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural ha emès el informe proposta de resolució de concessió desfavorable i proposta provisional de denegació de l'ajuda als interessats relacionats a l'annex adjunt.

6. En data 19 de setembre de 2023  es notificà, mitjançant publicació a la plana web del FOGAIBA, l'esmentada proposta provisional als interessats, concedint-los un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

7. El dia 28 de setembre de 2023, es va presentar una sol·licitud de canvi de titular i també al·legacions a la proposta de denegació.

8. Analitzades les al·legacions no es poden acceptar, ja que en el moment de la sol·licitud la persona sol·licitant havia mort, i segons el punt 3 de l'article 1732 del Codi Civil: El mandat s'acaba per mort o per concurs del mandant o del mandatari, per tant la representació no és vàlida, a més de que en el moment de la sol·licitud no estava acceptada la herència. 

Fonaments de dret

1. Resolució de 26 d'octubre de 2021 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l' any 2021, subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs, modificada mitjançant la resolució de 14 de desembre de 2021.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució

Per tot això, s'informa desfavorablement i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar l'ajuda sol·licitada pels interessats que figuren a l' Annex adjunt, que són un total d' 1 expedient i que comença amb JOSE RAMON MILLA, relativa a la línia d'ajudes “Inversions a les explotacions agràries”, per no complir amb algun dels requisits que s'estableixen a la convocatòria i que s'especifiquen a l'esmentat annex.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l 'Annex adjunt.

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l' article 68.1, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

A data de la signatura electrònica Conforme amb la proposta, en dict resolució. El vicepresident  del FOGAIBA Fernando Fernández Such”

 

ANNEX  RELACIÓ D'EXPEDIENTS DENEGATS INEA 2021_1_2

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Motiu denegació

JOSE RAMON MILLA

***9929**

INEA2021_2/101

La persona sol·licitant havia mort en el moment de la sol·licitud d'ajuda. Analitzades les al·legacions no es poden acceptar, ja que en el moment de la sol·licitud la persona sol·licitant havia mort, i segons el punt 3 de l'article 1732 del Codi Civil: El mandat s'acaba per mort o per concurs del mandant o del mandatari, per tant la representació no és vàlida, a més de que en el moment de la sol·licitud no estava acceptada la herència.

 

Palma, (signat electrònicament: 8 de febrer de 2024)

El director gerent del FOGAIBA Joan Josep Coll Bibiloni