Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 81005
Decret rectificació errada a Bases creació 13 noves llicències d'autotaxi

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En relació a la rectificació d'una errada detectada a les Bases que han de regir l'atorgament de tretze noves llicències d'autoaxi del municipi d'Eivissa, publicades en el Boletí Oficial de les Illes Balerars núm.18 de data 6 de febrer de 2024, s'ha dictat el següent Decret d'Alcaldia núm. 2024-0667 de data 7 de febrer de 2024:

DECRET.- Havent-se detectat una errada a les bases que han de regir l'atorgament de tretze llicències d'autotaxis del municipi d'Eivissa publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en data 6 de febrer de 2024, núm.18, pàg. 5869 de la secció III, mitjançant el present i de conformitat al previst a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques RESOLC:

PRIMER.- Rectificar l'errada existent en l'article cinquè, apartat quart de les bases en el següent sentit:

On diu:

- Persones físiques o jurídiques que optin per concurs lliure:

 • Certificat de la Seguretat Social, en la qual s'acreditin les cotitzacions corresponents com a conductor assalariat, si escau.
 • Certificats de coneixements d'idiomes expedits per entitats oficials o oficialment reconegudes, amb una durada superior a 50 hores per curs.
 • Acreditació de trobar-se en situació de desocupació, si escau.
 • Declaració responsable de no estar sotmesa, la persona sol·licitant, en les prohibicions per a contractar (Annex II), recollides a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Ha de dir:

- Persones físiques o jurídiques que optin per concurs lliure:

 • Document nacional d'identitat, document anàleg en el cas de persones estrangeres i permís municipal vigent de conductor expedit per l'Ajuntament d'Eivissa.
 • Permís municipal vigent de conductor/a expedit per l'Excm. Ajuntament d'Eivissa.
 • Certificat de la Seguretat Social, en la qual s'acreditin les cotitzacions corresponents com a conductor assalariat, si escau.
 • Certificats de coneixements d'idiomes expedits per entitats oficials o oficialment reconegudes, amb una durada superior a 50 hores per curs.
 • Acreditació de trobar-se en situació de desocupació, si escau.
 • Declaració responsable de no estar sotmesa, la persona sol·licitant, en les prohibicions per a contractar (Annex II), recollides a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 • Certificat expedit per la Prefectura provincial de trànsit, en el qual s'acrediti que la persona interessada no ha estat sancionada per resolució firme en els dos últims anys per alguna de les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Real Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de circulació Aquest certificat podrà ser consultat per l'Ajuntament d'Eivissa quan s'atorgui autorització per l'interessat.

SEGON.- Que es procedeixi a la publicació del mateix al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Eivissa,

El regidor delegat de l'Àrea de Transport Urbà

Eivissa, (signat electrònicament: 8 de febrer de 2024) El secretari acctal. Joaquim Roca Mata