Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Núm. 77591
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la base 4 de la convocatòria, i de correcció de les errades advertides en la publicació d’aquesta e la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 27 d’octubre de 2023 (BOIB núm. 149, de 2 de novembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de la signatura electrònica, el director general de Funció Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 es van ratificar els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 10 de març de 2023 pels quals es desenvolupa la carrera professional horitzontal en l'àmbit dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'àrea de valoració «Bloc III. Aprenentatge, docència i gestió del coneixement», en què es determinen els criteris de valoració i el barem de puntuació aplicable a aquesta convocatòria (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023).

2. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 es va aprovar la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023).

3. Les dues resolucions de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 i de 27 d'abril de 2023 corregiren diverses errades en la resolució de convocatòria esmentada en el punt anterior i també ampliaren el termini de presentació de sol·licituds, inicialment establert en vint dies hàbils, el qual va finalitzar el 18 de maig de 2023 (BOIB núm. 42 i 54, de 4 i 27 d'abril de 2023, respectivament).

4. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 28 de setembre de 2023 (BOIB núm. 134, de 30 de setembre), es van aprovar les llistes provisionals i es va establir un termini de deu dies hàbils per formular al·legacions. Aquestes llistes eren les següents:

— La llista provisional de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera amb indicació del nivell de carrera que s'assoleix i de la data d'efectes administratius (annex 1).

— La llista provisional de les persones a les quals es denega l'accés al nivell de carrera amb indicació del motiu (annex 2).

— La llista de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud en el cas que, tot i complir els requisits de les lletres a) a d) de la base 3, no obtenguin la puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement en data 31 de desembre de 2022 (annex 3).

— La llista de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera en el cas que, tot i complir els requisits de les lletres a) a d) de la base 3, en la data de finalització de presentació de sol·licituds no tenien o no havien acreditat la puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, i que ja tenen o ja han acreditat que tenen la puntuació mínima esmentada (annex 4).

5. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 3 d'octubre de 2023 (BOIB núm. 136, de 5 d'octubre), es van corregir diverses errades detectades en les llistes provisionals anteriors.

6. El termini per presentar al·legacions va finalitzar el 20 d'octubre de 2023. Durant aquest termini, es presentaren 127 al·legacions. D'aquestes 127, se n'estimaren totalment 57, se n'estimaren parcialment 2 i se'n denegaren 68.

7. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 27 d'octubre de 2023 es van aprovar les llistes definitives de les persones que accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les persones a les quals es denega l'accés a un nou nivell i de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud (BOIB núm. 149, de 2 de novembre).

8. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 5 de desembre de 2023 es van corregir les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 27 d'octubre de 2023 per la qual s'aproven les llistes definitives corresponents a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 9 de desembre).

9. El 31 de desembre de 2023 va finalitzar el termini per esmenar la sol·licitud i així acreditar el compliment del requisit relatiu al bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement.

10. Els comitès de valoració han revisat les esmenes relatives al compliment del requisit relatiu al bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement en les sessions dels dies 6 de febrer de 2024 (Comitè de Valoració del grup A i dels nivells 1 i 2), 30 de gener de 2024 (Comitè de Valoració del grup C i dels nivells 3 a 6) i 31 de gener de 2024 (Comitè de Valoració del grup AP i dels nivells 7 i 8). En les mateixes dates de realització de les sessions anteriors, els comitès han elevat al director general de Funció Pública la proposta de la llista següent:

— La llista de les persones que han esmenat la sol·licitud amb el compliment dels requisits de puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement i que, per tant, accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació del nivell de carrera que s'assoleix, la data d'efectes administratius i la data d'efectes econòmics.

11. En la mateixa sessió de 6 de febrer de 2024, exposada en el punt anterior, el Comitè de Valoració del grup A ha detectat tres errades corresponents a les sol·licituds presentades per les senyores Cristina Bauzà Siquier i Maria Mascaró Martí i pel senyor Francisco Javier Calderón Ogando. En les resolucions de la consellera de Presidència i Administracions Públiques dels dies 28 de setembre de 2023 i 27 d'octubre de 2023 per les quals s'aproven les llistes provisionals i definitives, respectivament, els reconeixements d'un nou nivell de carrera de les senyores Bauzà i Mascaró van aparèixer, per error, publicats en els respectius annexos 3 (llista provisional de les persones a les quals es requereix l'esmena i llista definitiva de persones que ja han esmenat). Això no obstant, s'ha comprovat que les senyores Bauzà i Mascaró ja complien amb el requisit corresponent en data 31 de desembre de 2022 i que, en conseqüència, la data d'efectes econòmics ha de ser l'1 de gener de 2023. Pel que fa al senyor Calderón, va aparèixer, per error, publicat en els respectius annexos 3 i 4 (llista, provisional i definitiva, respectivament, de les persones a les quals es requereix l'esmena). Això no obstant, s'ha comprovat que el senyor Calderón ja complia amb el requisit corresponent en data 31 de desembre de 2021 i que, en conseqüència, la data d'efectes administratius ha de ser l'1 de gener de 2022, i la d'efectes econòmics, l'1 de gener de 2023.

Fonaments de dret

1. El punt 20 de l'annex 1 dels acords ratificats per l'Acord de 27 de març de 2023 preveu el procediment per a l'obtenció de nous nivells de carrera professional, el qual s'inicia d'ofici mitjançant l'aprovació d'una convocatòria i ha de tenir una durada màxima de sis mesos.

2. La disposició transitòria primera de l'annex 1 dels mateixos acords estableix els requisits per poder participar en aquesta primera convocatòria posterior als acords de desenvolupament del sistema de carrera professional.

3. La disposició addicional quarta preveu que en la convocatòria ordinària de carrera professional les persones sol·licitants poden assenyalar la data en la qual es compleixen els requisits per sol·licitar el canvi de nivell d'entre les determinades en la convocatòria i, una vegada comprovats els requisits, la resolució que reconegui el nou nivell ha de tenir efectes administratius des de la data assenyalada.

També preveu que, en tot cas, i com a màxim, els efectes econòmics han de ser de l'1 de gener de 2023 i que, en el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, aquesta ha de ser l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament.

Finalment, la base 4.3 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 preveu que, en el cas de les persones que, tot i complir la resta de requisits establerts en la convocatòria, no assoleixen la puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, disposaran fins al 31 de desembre de 2023 per acreditar el compliment d'aquest requisit. Per a aquestes persones, la data d'efectes econòmics d'accés al nou nivell de carrera professional serà en data de presentació de la sol·licitud.

4. La base 5.3 de l'annex 1 estableix la creació de tres comitès de valoració: un, encarregat de les sol·licituds de personal funcionari dels subgrups A1 i A2, així com de les del personal laboral dels nivells 1 i 2; el segon, encarregat de les sol·licituds de personal funcionari dels grups C1 i C2, així com de les del personal laboral dels nivells 3 a 6, i el tercer, encarregat de les sol·licituds de personal funcionari del grup AP, així com de les del personal laboral dels nivells 7 i 8.

5. La base 5.7 de l'annex 1 estableix, entre d'altres, com a funció dels comitès de valoració la d'elevar al director general de Funció Pública la llista definitiva de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional i la llista definitiva de les persones a les quals es denega la sol·licitud d'accés al nou nivell amb indicació del motiu.

Aquesta mateixa base 5.7 estableix que, una vegada comprovats els requisits amb les dades ja inscrites en el Registre de Personal, s'ha de publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Intranet corporativa, una resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública, que ha de contenir la llista definitiva de les persones que accedeixen a un nou nivell de carrera amb indicació del nivell de carrera que s'assoleix i de la data d'efectes administratius.

La base 4.3 del mateix annex 1 preveu que, en el cas de les persones que han d'esmenar la sol·licitud per acreditar el compliment del requisit relatiu al bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, el termini per resoldre el procediment quedarà en suspensió, de conformitat amb l'article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

7. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Proposta de resolució

Atesos els antecedents exposats, tot fent ús de les atribucions que en matèria de personal em confereixen les normes vigents, propòs a la consellera de Presidència i Administracions Públiques que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la llista de les persones que accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la base 4 de la convocatòria, amb posterioritat a la publicació de les llistes definitives corresponents a la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 27 d'octubre de 2023 BOIB núm. 149, de 2 de novembre (annex 1).

2. Aprovar la llista de les persones que no assoleixen un nou nivell de carrera professional perquè no han esmenat o no han esmenat suficientment el compliment dels requisits de puntuació mínima requerida en el bloc d'aprenentatge, docència i gestió del coneixement, amb indicació del motiu (annex 2).

3. Rectificar els errors observats en els annexos de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la secretària general de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques per suplència del director general de Funció Pública, per la qual s'aproven les llistes definitives de les persones que accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les persones a les quals es denega l'accés a un nou nivell i de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud BOIB núm. 149, de 2 de novembre de 2023 (annex 3).

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Intranet corporativa.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

​​​​​​​(Signat electrònicament: 6 de febrer de 2024)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

El director general proposant Antoni Mesquida Bauzà

Documents adjunts