Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 82472
Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza l'extinció de l'autorització, el cessament de l'activitat i la baixa del codi educatiu 07500257 de l’Equip DINAMICAT

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de gener de 2014, per la qual s'autoritzà el canvi de denominació específica de l'Equip de Suport a la Incorporació Tardana (ESAIT) a Equip d'Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) i s'ampliaren les seves competències.

2. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 30 de setembre de 2016 autoritzà el canvi de denominació específica de l'Equip d'Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) a Equip DINAMICAT i s'hi modificaren els seus objectius, composició i funcions.

3. El 12 de desembre de 2023 la cap del Departament de Primera Infància i Atenció a la Diversitat va enviar una nota interna en la qual indicava que com a conseqüència de la reestructuració de la Conselleria d'Educació i Universitats en el canvi de legislatura, es va crear el Servei de Normalització Lingüística i Participació Educativa, que entre d'altres funcions assumí les de l'Equip DINAMICAT, amb codi educatiu 07500257 i sol·licitava el tancament de l'Equip DINAMICAT i que es donàs de baixa el seu codi educatiu.

3. En data 31 de gener de 2024, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'extinció de l'autorització, el cessament de l'activitat i la baixa del codi educatiu de l'Equip DINAMICAT, atesa la petició de la cap del Departament de Primera Infància i Atenció a la Diversitat.

4. En data 1 de febrer de 2024, la directora general de Planificació i Gestió Educatives va proposar l'extinció de l'autorització, el cessament de l'activitat i la baixa del codi educatiu de l'Equip DINAMICAT.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102, punt 1, de Creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres públics correspon al Govern de les Illes Balears, que ha d'establir els tipus d'ensenyaments que s'hi desenvoluparan.

5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost (BOIB núm. 3, de 5 de gener).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives en data 1 de febrer de 2024, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar l'extinció de l'autorització, el cessament de l'activitat i la baixa del codi educatiu de l'equip DINAMICAT.

2. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre autonòmic de la Conselleria d'Educació i Universitats, amb efectes d'1 de gener de 2024.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2024)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany