Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 81241
Notificacions de la Resolució de modificació de subvenció per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l’any 2023, d’acord amb la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El punt 2 de l'apartat Vuitè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 19 de desembre de 2022 per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 44è Pla d'assegurances agràries combinades, especifica que: les resolucions es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i això servirà de notificació als interessats, conforme a allò que preveu l'article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'art. 59.5 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L'import de l'ajuda concedida ha estat deduït de l'import a abonar per l'assegurat en el moment de subscriure la pòlissa i abonat directament pel FOGAIBA a l'Agrupació espanyola d'entitats asseguradores de les assegurances agràries combinades, SA (AGROSEGURO), de conformitat amb el conveni subscrit a tals efectes.

El vicepresident del FOGAIBA va dictar la següent resolució:

“Resolució de modificació de subvenció per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Fets

Certificacions de liquidació, corresponents a les pòlisses d'assegurança agrària subscrites, presentades per l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades, SA (AGROSEGURO).

Proposta del cap de Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca, de les ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 19 de desembre de 2022 per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 44è Pla d'assegurances agràries combinades.

Conveni subscrit dia 1 d'octubre de 2019 pel FOGAIBA amb l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades, S.A. (AGROSEGURO).

Conveni subscrit dia 1 d'octubre de 2023 pel FOGAIBA amb l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries Combinades, S.A. (AGROSEGURO).

Resolució

Modificar les resolucions d'ajuda concedides a l'annex 1, en virtut de la certificació que AGROSEGURO ha presentat. Aquestes modificacions suposen la revocació de sis mil tres-cents noranta euros amb setanta-dos cèntims (6.390,72 €).

Que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a notificació als interessats, conforme el que preveu l'article 21,4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

 

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb l'establert en l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ANNEX 1

NIF Assegurat

Llinatges i nom/Rao Social Assegurat

Pòlissa

Cod Línia

Descriptiu Línia

Subvenció IB

***0090**

SANSO JUAN, LUIS

K246037

309

HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-31.48 €

***9724**

ROIG GAYA, JAIME

K244746

309

HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-47.29 €

***0395**

VELANDO CASAS, MARIA MERCEDES

J447075

404

OVINO Y CAPRINO

-18.70 €

***5129**

JUNCADELLA AMENGUAL, MARIA MAGDALENA

K237944

310

FRUTOS SECOS

-140.40 €

***9190**

PONS ORFILA, MARIA NURIA

J155676

415

RyD

-40.00 €

***1052**

PONS GONZALEZ, LORENZO

E063640

415

RyD

-221.55 €

***7085**

ROTGER GOMILA, RAFAEL

179964X

415

RyD

-20.52 €

***5833**

OLIVES TIMONER, JOSE ANTONIO

199718N

415

RyD

-27.18 €

***6082**

PERELLO MIR, JUAN MIGUEL

J072750

404

OVINO Y CAPRINO

-13.80 €

***0832**

HORRACH ROIG, SEBASTIAN

K303252

310

FRUTOS SECOS

-218.55 €

***5282**

CORTES ALBONS, ANTONIA

K238277

310

FRUTOS SECOS

-459.32 €

***5282**

CORTES ALBONS, ANTONIA

K243898

309

HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-52.59 €

***6021**

RIPOLL TABERNER, DAMIAN

K245541

309

HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-0.55 €

***3875**

Calafat Vich, Pere Josep

L366184

312

UVA DE VINO PEN/I.BALEARS

-36.65 €

***2046**

QUETGLAS MAYOL, MARTIN

K240120

307

HORT. AIRE LIBRE OT/INV

-1,651.42 €

***4877**

OLIVER SAGRERA, JUAN

K244773

309

HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-54.46 €

***4719**

SON COTONER D.AVALL S.A.

K303274

310

FRUTOS SECOS

-567.53 €

***9897**

CAN VICENS, SL

K247801

306

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

-1,739.40 €

***1107**

QUESOS SUBAIDA SL

K156228

401

VACUNO REPRODUCTOR

-53.27 €

***1630**

TOMATIGA DE RAMALLET DE MALLORCA

K247796

306

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA

-932.07 €

***0271**

FORAVILA SON DRAGO S.L.

K273298

404

OVINO Y CAPRINO

-16.71 €

***4745**

SAT SON BURGUES

K241708

309

HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-41.64 €

***4745**

SAT SON BURGUES

K241708

309

HERBÁCEOS EXTENSIVOS

-5.64 €

Palma, a data de la signatura electrònica

El vicepresident del FOGAIBA en matèria agrària

Fernando Fernández Such”

 

Palma, a data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2024)

El director gerent del FOGAIBA Joan Josep Coll Bibiloni