Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 80794
Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) dins el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 212).

2. La Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a la persona o entitat que figura en l'annex d'aquesta Resolució en el marc de la convocatòria per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex han aportat  documentació per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

4. El  tècnic de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic ha examinat la documentació aportada i ha emès un informe desfavorable a la justificació del expedient descrit en l'annex amb la motivació que figura en aquest annex.

5. En data 6 de juliol de 2023 es va emetre una Proposta de resolució de revocació provisional del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic (BOIB núm. 101, de 20 de juliol de 2023).

6. S'ha exhaurit el termini de deu dies que es concedia per presentar al·legacions sense que se'n hagin presentat.

7. En data 31 de gener de 2024 es va emetre la Proposta de resolució de revocació definitiva del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 737/2020, de 4 de agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 212, de 6 d'agost de 2020).

5. La resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar negativament la despesa a favor dels beneficiaris pels imports detallats en l'annex amb càrrec a les partides pressupostaries.

3. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de febrer de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm.103, de 22/07/2023)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Import subvenció €

Partida pressupostaria

CONCE

Motiu revocació

PREE-67/2020

IGNACIO JOSÉ IRZO BUENO

***2842**

Millora de l'envolupant tèrmica

20.328,00€

2022/G/731A01/78000/00/19701/20105

18020/2022

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.3.3. de la convocatòria.