Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 77592
Acord per assignar retribució per l'acompliment del càrrec de regidora i portaveu del Grup Municipal PSOE

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 51.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent acord adoptat per la Corporació Plenària en sessió ordinària de dia 30 de gener de 2023:

“ACORD PER ASSIGNAR RETRIBUCIÓ PER L'ACOMPLIMENT DEL CÀRREG DE REGIDORA I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSOE

Pel Ple municipal en sessió celebrada el dia 23 de juny de 2023 es va procedir a assignar Retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació per la seva assistència efectiva a les sessions plenàries, comissions informatives permanents o especials o altres òrgans de govern i administració municipal.

El Ple de la Corporació, reunit en sessió extraordinària en data 12 de desembre de 2023, va quedar assabentat de la renúncia del regidor del grup municipal PSOE, Sr. Alfonso Rodríguez Badal, al càrrec.

De conformitat amb el que estableix la legislació vigent, aquesta vacant ha estat substituïda pel Sr. Miguel Ángel Máñez González, prenent possessió del seu càrrec en sessió plenària celebrada el 31 de gener de 2024.

Amb data 21 de desembre de 2023 els representes del grup PSOE han presentat escrit amb RGE núm. 55613, comunicant la seva decisió de designar la Sra. Natividad Francés Gárate com a portaveu del seu grup municipal.

Per tot l'anterior es proposa l'adopció del següent acord:

ACORD

PRIMER.- Deixar sense efecte l'acord adoptat pel Ple en sessió de data 23 de juny de 2023, pel que fa a les indemnitzacions assignades a les regidors del Grup municipal PSOE, Sr. Alfonso Rodríguez Badal i Sra. Natividad Francés Gárate.

SEGON.- La regidora Sra. Natividad Francés Gárate, com a portaveu del Grup Municipal PSOE, passarà a percebre la indemnització mensual bruta per assistència efectiva a les sessions plenàries, comissions informatives permanents i / o especials o altres òrgans de govern i administració municipal acordada en el punt segon de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 23 de juny de el 2023 i en els termes prevists al mateix acord.

TERCER.- Publicar els anteriors acords en el BOIB i tauler municipal d'anuncis.”

 

Calvià, signat electrònicament el 7 de febrer de 2024

El batle Juan Antonio Amengual Guasp