Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 78134
Acord de Presidència d'establiment de preu públic per a la utilització del complex poliesportiu d’Es Raspallar del Consell Insular d'Eivissa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Presidència del Consell Insular d'Eivissa ha decretat, per facultat delegada pel Ple de 23 de desembre de 2022 i publicada al BOIB de 31-12-2022, l'establiment del preu públic per la utilització del complex poliesportiu d'Es Raspallar, que es regularà pel següent acord regulador:

ACORD REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS DEL COMPLEX POLIESPORTIU D'ES RASPALLAR (PAVELLÓ INSULAR I PISCINA INFANTA CRISTINA).

Article 1.- Concepte.

En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Consell Insular d'Eivissa estableix el preu públic per a la utilització del complex poliesportiu d'Es Raspallar, que es regirà pel present acord.

Article 2.- Fet imposable.

Està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions o serveis existents al Complex poliesportiu Es Raspallar (Pavelló insular i Piscina Infanta Cristina).

Article 3.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en el present Acord regulador, les persones físiques o jurídiques que utilitzin els distints serveis o instal·lacions del Complex poliesportiu Es Raspallar.

Article 4.- Meritació i realització del pagament.

Es merita i neix l'obligació de pagament del preu públic al moment d'inscripció per a la utilització dels diferents serveis i instal·lacions dels pavellons poliesportius d'Es Raspallar.

Article 5.- Quanties.

L'exacció del preu públic es realitzarà de conformitat amb les següents tarifes:

Epígraf 1. Preus de piscina:

1.1. Natació lliure

 • Mensual 40€
 • Trimestral 80€
 • Semestral 135€
 • Anual 225€

1.2. Natació Lliure + Gimnàs + Sauna:

 • Mensual 60€ (inclou natació lliure i gimnàs cada dia i 2 Saunes)
 • Trimestral 120€ (inclou natació lliure i gimnàs cada dia i 4 Saunes)
 • Semestral 200€ (inclou natació lliure i gimnàs cada dia i 8 Saunes)
 • Anual 330€ (inclou natació lliure i gimnàs cada dia i 12 Saunes)
 

1.3. Gimnàs (tots els dies)

 • Mensual, per dies a la setmana: 25€ 2 Dies; 32€ 3 Dies; 45€ 5 Dies.
 • Trimestral: 90€
 • Semestral: 150€
 • Anual: 250€
 • Entrada puntual: 5€

1.4. Abonament saunes/jacuzzi per majors de 15 anys:

 • 4 saunes 25€
 • 8 saunes 40€
 • 12 saunes 55€
 • 1 sauna 8€

1.5. Cursets:

Mensual Temporada (9 mesos d'oct. a juny)

                                             Mensual            Temporada  (9 mesos d'oct. a juny)

 • 2 dies/setmana              30€                  200€
 • 3 dies/setmana              40€                  270€
 • 5 dies/setmana              50€                  335€

1.6. Pla de natació amb col·legis: 1 dia a la setmana 50€/alumne per curs escolar.

1.7. Per ús de carril entrenaments piscina de clubs federats en horari d'obertura de piscina: 10€ mes/esportista (Hores segons disponibilitat)

1.8. Per ús de piscina per competicions o entrenaments clubs federats fora d'horari laboral:

 • 15€ per carril per hora
 • 200€ piscina completa per jornada de matí o tarda

1.9. Per ús de piscina sense ànim de lucre a entitats no federades per a cursets (socorrisme, salvament, sanitari):

 • 25€ per carril per hora
 • 250€ piscina completa per jornada de matí o tarda

1.10. Per ús de piscina amb caràcter lucratiu:

 • 50€ per carril per hora.
 • 350€ piscina completa per jornada de matí o tarda.

1.11. Servei de fisioteràpia:

 • Usuaris instal·lació: 30€
 • Esportistes federats: 35€
 • Centres EBE o seguiment (becats per Govern o Consell): gratuït
 • Persones alienes al complex esportiu: 45€

1.12. Entrades lliures natació:

 • Majors de 15 anys: 5€
 • Menors de 15 fins 3 anys: 3€ (Per menors de 3 anys és gratuït)
 • Abonament adults (>18 anys) 10 entrades: 30€
 • Abonament adults (>18 anys) 5 entrades: 20€

1.13. Duplicat per pèrdua carnet: 5€

Epígraf 2. Preus de pavelló poliesportiu:

2. 1. Esport en l'edat escolar organitzat per federacions:

 • 2 dies setmanals 15€ infant per mes.
 • 3 dies setmanals 20€ infant per mes.

2.2. Gimnàstica per a adults organitzada per la federació:

 • 2 dies setmanals 25€ usuari per mes.
 • 3 dies setmanals 30€ usuari per mes.

2.3. Entrenaments i competicions equips federats:

a) Pista interior:

 • 1 hora d'entrenament setmanal 30€/mes
 • 2 hores d'entrenament setmanal 40€/mes
 • 3 hores d'entrenament setmanal 50€/mes
 • 4 hores d'entrenament setmanal 60€/mes
 • 5 hores d'entrenament setmanal 70€/mes

b) Pista exterior:

 • 1 hora d'entrenament setmanal 20€/mes
 • 2 hores d'entrenament setmanal 30€/mes
 • 3 hores d'entrenament setmanal 40€/mes
 • 4 hores d'entrenament setmanal 50€/mes
 • 5 hores d'entrenament setmanal 60€/mes

c) Quota gimnàs/sala equips federats:

 • 1 hora d'entrenament setmanal 20€/mes
 • 2 hores d'entrenament setmanal 30€/mes
 • 3 hores d'entrenament setmanal 40€/mes
 • 4 hores d'entrenament setmanal 50€/mes
 • 5 hores d'entrenament setmanal 60€/mes

d) Els clubs compten amb els partits i/o tornejos de les seves lligues que se puguin donar segons hores disponibles. Partits o esdeveniments oficials clubs federats amb cobrament d'entrada: 200€.

2.4. Ús no federats de pistes interiors:

 • Ús 2/3 de pista 200€/hora
 • Ús 1/3 de pista 100€/hora
 • Ús de pista completa 300€/hora

2.5. Ús no federats de pistes exteriors:

 • Ús per hora amb llum: 20€
 • Ús per hora sense llum: 15€

2.6. Celebració d'espectacles esportius o de qualsevol altre índole, sense ànim de lucre: 50 €/hora

2.7. Celebració d'espectacles esportius o de qualsevol altre índole no federats, amb ànim de lucre:

 • Tarifa fixa per a torneigs oficials: 400 €/dia
 • La resta: 1000 €/dia

Les despeses d'organització i muntatge seran íntegrament a càrrec de l'organitzador, així com la neteja i reposició de la instal·lació en el seu estat inicial.

 

​​​​​​​2.8. Escoles/cursets i activitats dirigides amb ànim de lucre:

 • 2 dies setmanals: 10€/usuari/mes ó mínim per ús de sala mes: 100€
 • 3 dies setmanals: 15€/usuari/mes ó mínim per ús de sala mes: 150€
 • 5 dies setmanals: 25€/usuari/mes ó mínim per ús de sala mes: 250€

2.9. La utilització del pavelló per centres de seguiment esportiu serà gratuït

2.10. Escoles/cursets oferts per la mateixa instal·lació:

                                                               Mes               Temporada

 • 2 dies/setmana                             30€                   200€
 • 3 dies/setmana                             40€                   270€
 • 5 dies/setmana                             50€                   335€

2.11. Per ús de sales de reunions i/o oficines:

 • Entitats amb ànim de lucre: 80€ per jornada de matí o tarda.
 • Entitats sense ànim de lucre i clubs amb activitats pròpies al pavelló: 10€ per jornada de matí o tarda.
 • Conselleria d'Educació (escoles, instituts, formació professional): gratuït

2.12. Per ús de la sala de boxa o lluita lliure:

 • 1 hora d'entrenament setmanal 20€/mes
 • 2 hores d'entrenament setmanal 30€/mes
 • 3 hores d'entrenament setmanal 40€/mes
 • 4 hores d'entrenament setmanal 50€/mes
 • 5 hores d'entrenament setmanal 60€/mes

Article 6.- Bonificacions.

Els obligats al pagament seran beneficiaris de les bonificacions que es recullen a continuació i seran aplicables des del moment en el que es sol·licitin i un cop acreditada dita condició amb el corresponent títol o carnet, sense que en cap cas puguin tenir efecte retroactiu:

 1. Epígraf 1.1 (natació lliure) si esportistes federats de categoria nacional: 30%.
 2. Epígraf 1.3 (gimnàs) si esportistes federats de categoria nacional: 30%.
 3. A les entrades lliures de natació, accés puntual a gimnàs, saunes i jacuzzi no corresponen els bonificacions de 2a activitat ni familiar.
 4. Els epígrafs 1.1 (natació lliure), 1.2 (natació lliure+gimnàs+sauna), 1.3 (gimnàs), 1.4 (abonaments sauna/jacuzzi), 1.5 (cursets de natació), i 2.10 (cursets al pavelló) disposaran de les següents bonificacions:
  1. Bonificació a partir 2a activitat del 25% en cursets mensuals i sempre aplicat al de menor valor.
  2. Bonificació per família nombrosa, 3a edat (a partir de 65 anys) i discapacitat: 50% sobre la quantia.
  3. Bonificació per carnet jove: 10% sobre la quantia
  4. Bonificació familiar: 15% sobre quantia a partir del 3er membre unitat familiar (pares i fills fins 18 anys).
  5. No podrà ser aplicada mes d'una de les anteriors bonificacions a un mateix usuari.
  6. No seran d'aplicació de les bonificacions regulades a aquest apartat a l'entrada lliure de natació (epígraf 1.12), l'accés puntual a gimnàs (epígraf1.3.e) i accés puntual a saunes/jacuzzi (Epígrafs 1.4.d)).

Article 7.- Normes de gestió.

1. El preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació de conformitat amb l'establert a l'article 27, paràgraf 1r. del Reial Decret 2/2004 de 5 de març.

2. Els obligats al pagament han de practicar l'autoliquidació dels preus públics en l'imprès habilitat a l'efecte per les oficines del complex esportiu Es Raspallar i abonar-la prèviament dins dels primers 5 dies des de la sol·licitud de la utilització de les instal·lacions esportives.

3. El pagament es podrà realitzar a través d'ingrés bancari al compte restringit de recaptació assenyalat a l'efecte o a través del terminal públic de venda (TPV) habilitat a les oficines de les instal·lacions esportives de Es Raspallar.

 

​​​​​​​En el cas de què no es presenti el resguard acreditatiu de l'ingrés en les oficines de les instal·lacions esportives en el termini anteriorment mencionat, suposarà el desistiment per part de l'usuari de la utilització de les instal·lacions.

4. Quan per causes no imputables a l'obligat el servei no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent, conforme a allò que s'ha fixat en l'article 46.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5. Per causes mèdiques provades se pot paralitzar l'activitat fins que l'usuari pugui retornar a la mateixa, no allargant-se dita reserva més enllà dels 6 mesos.

6. Els deutes pels preus públics aquí regulats podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment, de conformitat amb l'article 46.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la norma de recaptació que sigui d'aplicació.

7. El Consell d'Eivissa podrà subscriure convenis amb institucions, clubs i federacions amb la intenció d'afavorir la iniciació esportiva i promoció d'activitats puntuals que redundin en l'interès general

Article 8.- Normes complementàries.

En tot allò no previst al present text regulador i que faci referència a l'aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquest preu públic, s'estarà a allò previst a la Llei General Pressupostària i altra legislació de caràcter local i general que li sigui d'aplicació, en especial el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 8/1989, de Taxes i Preus Públics i el Reglament General de Recaptació.

Disposició final única.

El present preu públic i el seu acord regulador, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

 

Eivissa, (signat electrònicament: 7 de febrer de 2024)

La tresorera del Consell Insular d'Eivissa Elena Riera Costa