Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 77881
Bases específiques que regiran la convocatòria de la prova d'aptitud per a l'obtenció del permís municipal d'Autotaxi de Campos

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament de Campos ha dictat, en data de 7 de febrer de 2024, la següent resolució, que es fa pública pel general coneixement:

Decret de batlia

Antecedents

1. Atesa la provisió de batlia de l'Ajuntament de Campos de dia 15 de gener de 2024, en la qual es disposa l'emissió dels informes corresponents pels serveis tècnics per a la convocatòria de la prova per a l'obtenció del permís d'auto-taxi, així com una proposta de bases que han de regir la corresponent prova d'aptitud.

2. Atès l'informe proposta emès pel tècnic d'administració general en data de 15 de gener de 2024, pel qual s'exposa la legislació aplicable, el contingut mínim de les proves així com es proposen unes bases que regiran la prova d'aptitud corresponent.

Legislació aplicable

1. Article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases del règim local-d'ara endavant, LRBRL-.

2. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

4. Reglament municipal regulador del servei de transport públic urbà de viatgers amb vehicles de turisme (autotaxis) (BOIB número 68 de 2 de juny de 2018).

Per tot això, i en virtut de les competències conferides a l'article 21.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, tenc a bé dictar la següent,

Resolució

Primer.- Aprovar les bases que regiran la convocatòria de la prova d'aptitud per a l'obtenció del permís municipal d'auto taxi de Campos de l'any 2024,  amb el següent tenor literal:

Bases específiques que regiran la convocatòria de la prova d'aptitud per a l'obtenció de permís municipal d'Autotaxi de Campos

Primera.- Objecte de la convocatòria

És objecte d'aquestes bases la definició dels requisits i condicions que han de regir la realització de les proves d'aptitud per obtenir el permís municipal d'auto taxi de l'Ajuntament de Campos, així com el desenvolupament de la prova d'aptitud.

Segona.- Requisits dels aspirants

D'acord amb l'establert a l'article 11 del Reglament Municipal regulador del servei  de transport públic urbà de viatgers amb vehicles de turisme -autotaxis- (BOIB número 68 de 2 de juny de 2018), per obtenir el permís municipal de taxista, l'interessat o interessada haurà de reunir, en la data de finalització del termini per presentar les instàncies, els següents requisits:

 1. Estar en possessió del permís de conduir que escaigui en funció del tipus de vehicle adscrit a la llicència d'autotaxi (permís de circulació B).
 2. Conèixer de forma suficient i adequada el terme municipal de Campos, els itineraris entre els diferents nuclis de població i els llocs principals, les normes de trànsit, circulació vehicles a motor i seguretat vial, el Reglament municipal d'autotaxi i la resta de normes relatives al servei d'autotaxi.
 3. No patir malaltia o impediment físic o psicològic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió (s'haurà d'acreditar després de superar la prova, mitjançant certificat mèdic d'aptitud).
 4. A més a més, en virtut de l'establert a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius, s'haurà de satisfer, dintre del termini de presentació d'instàncies, una taxa per import de quinze (15) euros en concepte de drets d'examen.

Aquesta taxa s'ha de satisfer en el moment de presentació de les instàncies, sense que en cap cas es pugui satisfer amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de les mateixes.

L'abonament dels drets de participació haurà de ser satisfet al següent compte bancari:

 • ES60 2100 0089 5902 0000 0142 (Caixabank)

En el concepte s'haurà d'incloure el document d'identitat de la persona aspirant, així com la indicació de la prova a la qual es vol participar  (Prova auto-taxi 2024).

Tercera.- Forma i termini de presentació d'instàncies

Les instàncies per participar a la present convocatòria s'hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l'Annex I d'aquestes bases, adreçades a la Sra. Batlessa de l'Ajuntament de Campos, dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de les bases específiques al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Les instàncies es podran presentar davant el registre general d'entrada de l'Ajuntament de Campos, ubicat a la Plaça Major, 1 (07630 Campos), o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si l'últim dia de l'esmentat termini és inhàbil, el termini s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

A més, per prendre part a la prova d'aptitud, les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:

 • Còpia simple del document nacional d'identitat o NIE, segons correspongui - anvers i revers-.
 • Model de sol·licitud de participació i de declaració responsable de compliment de tots els requisits establerts a la convocatòria, segons consta a l'Annex I.
 • Justificant de pagament de la taxa de 15 euros exposada a l'epígraf segon.

La manca d'aportació de la documentació assenyalada determinarà l'exclusió de la convocatòria.

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa sempre i quan determini la mancança dels requisits per participar en la convocatòria, comportarà l'exclusió immediata de la persona sol·licitant des del moment en que s'adverteixi, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant la convocatòria de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

Quarta.- Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la batlia d'aquest ajuntament dictarà resolució per la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

Aquesta resolució es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Campos i al portal de transparència, atorgant-se un termini de cinc dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud.

Les possibles reclamacions o al·legacions, si n'hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprovi la relació definitiva de persones de persones aspirants admeses i excloses, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior. Conjuntament amb aquesta resolució, es publicarà el lloc, data i hora de la realització de la prova, així com les mesures sanitàries necessàries durant la celebració de la prova.

Els successius anuncis de la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Campos.

 

Cinquena.- Comissió avaluadora

La Comissió avaluadora de la prova estarà constituïda pels següents membres:

President/a titular

Miquel Ballester Càffaro, Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Campos

President/a suplent

Jaume Mas Rigo, Oficial de la Policia Local de l'Ajuntament de Campos

Vocal titular

Marta Juárez Villalonga, Tècnica d'administració general de l'Ajuntament de Campos

Vocal suplent

Aina Ferrer Clar, Tècnica d'administració general de l'Ajuntament de Campos

Secretari/a titular

Daniel J. Mendo Romero, Tècnic d'administració general de l'Ajuntament de Campos

Secretari/a suplent

Magdalena Oliver Miralles, Administrativa de l'Ajuntament de Campos

La Comissió avaluadora serà col·legiada i la seva composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus i les seves membres, procurant així mateix la paritat entre dona i home.

La pertinença a la Comissió avaluadora serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

La Comissió avaluadora no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/ària, i les seves decisions s'adoptaran per majoria.

La Comissió avaluadora estarà facultada per a resoldre els dubtes interpretatius que poguessin derivar-se de la present convocatòria.

L'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió avaluadora es regirà pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisena. Contingut de les proves d'aptitud

Per a l'avaluació de l'aptitud dels aspirants, es realitzarà única una prova que consistirà en:

 • Prova tipus test amb un total de 30 preguntes, amb tres opcions a assenyalar, essent només una d'aquestes correcta. Cada pregunta correcta es valorarà amb un (1) punt. Les preguntes incorrectes no restaran cap punt. Serà requisit mínim per superar la prova comptar amb un mínim de divuit (18) punts

La durada de la prova serà de 45 minuts.

Els coneixements sobre els que versarà la prova són els estipulats a l'article 11 del Reglament Municipal regulador del servei  de transport públic urbà de viatgers amb vehicles de turisme -autotaxis- (BOIB número 68 de 2 de juny de 2018), que son:

 • Coneixement sobre  el terme municipal de Campos (principals carrers, travessies, rondes, hotels, locals públics d'esbarjo, oficines municipals i llocs d'especial interès turístic i cultural i altres).
 • Principals itineraris entre els diferents nuclis de població i/o els llocs d'interès cultural i turístic (entre d'altres, es podrà sol·licitar sobre els itineraris més directes).
 • Coneixement de les normes de trànsit, sobre circulació vehicles a motor i seguretat vial.
 • Coneixements sobre el Reglament Municipal regulador del servei  de transport públic urbà de viatgers amb vehicles de turisme -autotaxis- i la resta de normes relatives al servei d'autotaxi (Entre d'altres, la Llei 4/2014, de 20 de juny de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears).

Durant la realització de la prova, no es permetrà la consulta de cap tipus de documentació ni cap altre tipus d'element de consulta digital.

Setena.- Relació d'aprovats, presentació de documents i nomenament

La Comissió avaluadora elevarà una relació provisional dels aprovats per ordre de puntuació a la Presidenta de la corporació, que procedirà a la seva publicació a la seu electrònica de l‘Ajuntament de Campos i al portal de transparència municipal. 

Els aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació dels resultats provisionals a la seu electrònica, per presentar al·legacions, reclamacions o sol·licituds de revisió de la prova.

Una vegada resoltes les al·legacions existents, s'elaborarà la relació definitiva de persones aspirants aptes de l'Ajuntament, essent aquesta publicada a la seu electrònica de l‘Ajuntament de Campos i al portal de transparència municipal. 

Finalitzat l'anterior termini, i dictada resolució de la Presidenta de la corporació per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants aptes, aquests hauran d'aportar, davant de l'Ajuntament, dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà a la publicació de l'anunci corresponent, de la següent documentació:

 • Certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impossibiliti la realització de la professió i dues fotografies de carnet.
 • Còpia autèntica del carnet de conduir exigit per a l'exercici de la professió – permís B-.

Als aspirants que dins del termini indicat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun requisit exigit, no se'ls expedirà el permís municipal.

Vuitena.- Recursos

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant aquesta Batlia, en el termini d'un mes des de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament i de forma alternativa, recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'establert als articles esmentats i als articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a interposar davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la present convocatòria.”

Segon.- Publicar la convocatòria al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Campos, al portal de transparència municipal i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Campos, a la data de signatura electrònica (7 de febrer de 2024)

La batlessa Francisca Porquer Manresa

 

ANNEX I Sol·licitud de participació a les proves d'aptitud per a l'obtenció del permís municipal d'auto-taxi

(Nom i cognoms) _________________________________________DNI/NIE núm. ___________________, amb domicili a _______________________________________________(Carrer, avinguda) núm. _____________ del Municipi de _____________________(Localitat) Codi postal ___________ Telèfon _________________________________________, e-mail a efectes de notificacions______________________________________.

Expòs

Primer.- Que he tengut coneixement de la convocatòria i de les bases que han de regir la realització de les proves d'aptitud per obtenir el permís municipal d'auto taxi de l'Ajuntament de Campos (Prova ordinària de l'exercici 2024).

Segon.- Que reunesc totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases, referides entre d'altres a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud, i que són certes les dades que es consignen en aquesta sol·licitud.

Tercer.- Que adjunta la següent documentació:

 • Còpia simple del document nacional d'identitat o NIE, segons correspongui - anvers i revers-.

 • Justificant de pagament de la taxa (15 euros).

Quart.- Declar que són certes les dades manifestades a la present instància i em compromet, en qualsevol moment i previ requeriment de l'administració convocant, a acreditar-les.

Cinquè.- Que vull rebre les notificacions de l'Ajuntament de Campos relacionades amb aquest procediment i altres (indicar una):

 

Per mitjans electrònics.

 

En format paper (Només per a subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració en virtut  de l'establert a la Llei 39/2015)

Sol·licit

Que s'admeti aquesta sol·licitud per a la present convocatòria.

 

_________________, a _____ de ____________ de 2024

 

Firmat,

 

El/la sol·licitant

 

 

 

 

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE CAMPOS