Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 80008
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 47/2024 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La senyora Maria del Pilar Domenech Gorriz va interposar un recurs contenciós administratiu (PA 47/2024, tramitat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1) contra el Servei de Salut de les Illes Balears, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu pel reconeixement del dret a la carrera professional en les mateixes condicions que el personal estatutari fix.

2. De manera directa o indirecta aquest recurs pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en el procediment.

Fonaments de dret

1. L'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2. L'article 45 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.

Per tot això dicto el següent

Resolució

1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu interposat per la senyora Maria del Pilar Domenech Gorriz contra el Servei de Salut de les Illes Balears, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu pel reconeixement del dret a la carrera professional en les mateixes condicions que el personal estatutari fix.

2. Comunicar a les persones interessades que si es personaran fora del termini  establert se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotraure ni interrompre el curs del procediment i que, si no es personaran, el procediment continuarà i no serà procedent fer-les cap altra notificació.

3. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 8 de febrer de 2024)

La directora de Recursos Humanos Margarita Bujosa Pocoví Per delegació de competències de la consellera de Presidència i Administracions Públiques (BOIB. 109, de 5/08/2023) Per delegació de firma del director general de 10/01/2024