Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 81962
Convocatòria per a la concessió de beques a estudiants del municipi de Sant Joan de Labritja (Curs 2023-2024) – Expedient núm. 60/2024

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi BDNS: 743136

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja celebrada el dia 2 de febrer de 2024 es va aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la concessió de beques a estudiants del municipi de Sant Joan de Labritja (Curs 2023-2024), que es transcriuen a continuació:

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES A ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LABRITJA CURS 2023-2024

1.- OBJECTE.

És objecte d'aquestes bases reguladores concedir ajudes, per al curs acadèmic 2023-2024, a estudiants residents en el municipi de Sant Joan de Labritja per a compensar part del cost que suposa realitzar els seus estudis.

La finalitat d'interès públic d'aquesta convocatòria és ajudar a les famílies i estudiants eivissencs que estudien tant a l'illa d'Eivissa com fora d'aquesta, per a fomentar la igualtat d'oportunitats i facilitar el desenvolupament cultural de les persones mitjançant l'accés a l'Educació Universitària (Grau o Màster), a la Formació Professional (Grau Mitjà o Superior) i als Ensenyaments Artístics Superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i arts plàstiques i disseny).

2.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES O SUBVENCIONS PER A LA MATEIXA FINALITAT.

Les ajudes rebudes per a aquesta convocatòria són compatibles amb la percepció d'altres ajudes procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, d'acord amb el que es preveu en l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3.- LÍNIES D'AJUDES.

S'estableixen quatre (4) línies d'ajudes:

 • Línia 1: Beca a estudiants que cursen els següents estudis oficials d'Educació Superior (Grau o Màster) o Ensenyaments Artístics Superiors anés de l'illa d'Eivissa.
  • Import de la beca: (Preu matrícula x Nota mitjana curs) / 10
  • Import màxim: 601 €
  • Import mínim: 210 €
  • Ajuda complementària per desplaçament: 250 €
 • Línia 2: Beca a estudiants que cursen estudis oficials de Formació Professional (Grau Mitjà o Superior) fos de l'illa d'Eivissa.
  • Import de la beca: (Preu matrícula x Nota mitjana curs) / 12
  • Import màxim: 501 €
  • Import mínim: 150 €
  • Ajuda complementària per desplaçament: 150 €
 • Línia 3: Ajuda de desplaçament per a els/as estudiants que cursen estudis oficials d'Educació Superior (Grau o Màster) o Ensenyaments Artístics Superiors a l'illa d'Eivissa.
  • Import: 210 €
 • Línia 4: Ajuda de desplaçament per a els/as estudiants que cursen estudis oficials de Formació Professional (Grau Mitjà o Superior) a l'illa d'Eivissa.
  • Import: 150 €

Als estudiants que cursin els seus estudis en Universitats Privades o Centres Privats de Formació Professional anés de l'illa d'Eivissa, se'ls becarà amb l'import mínim de la beca prevista en la línia 1 i en la línia 2: 210 € o 150 €, respectivament. Addicionalment a aquesta beca, se sumarà l'ajuda complementària per desplaçament prevista en cada línia: 250 € o 150 €.

4.- ADEQUACIÓ DE L'IMPORT DE LA BECA.

S'estableix una adequació (increment o reducció) de les beques en funció de la situació personal o els ingressos econòmics de la unitat familiar.

 • Situació personal:
  • Família nombrosa, mico parental o necessitats especials: 25% d'increment sobre la beca.
  • Orfes/as dels seus dos progenitors: 50% d'increment sobre la beca.
 • Ingressos econòmics de la unitat familiar:
  • Ingressos fins a 3,5 vegades l'IPREM: 0% de reducció sobre la beca.
  • Ingressos entre 3,5 i 4,5 vegades l'IPREM: 5% de reducció sobre la beca.
  • Ingressos entre 4,5 i 5,5 vegades l'IPREM: 10% de reducció sobre la beca.
  • Ingressos entre 5,5 i 6,5 vegades l'IPREM: 15% de reducció sobre la beca.
  • Ingressos entre 6,5 i 7,5 vegades l'IPREM: 20% de reducció sobre la beca.
  • Ingressos superiors a 7,5 vegades l'IPREM: 25% de reducció sobre la beca.

1 vegada l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) 2023 = 8.400,00 €.

L'adequació (increment o reducció) es realitzarà sobre la beca prevista en la línia 1 i 2, no sobre l'ajuda complementària de desplaçament (línia 1 i 2) ni l'ajuda de desplaçament (línia 3 i 4).

En aquells casos en què l'estudiant percebi la beca màxima prevista en la línia 1 i 2, no podrà incrementar-se més de la quantitat fixada: 601 € o 501 €, respectivament. Així mateix, en aquells casos en què l'estudiant percebi la beca mínima prevista en la línia 1 i 2, tampoc podrà reduir-se més de la quantitat fixada: 210 € o 150 €. No obstant això, en aquells casos que l'estudiant acrediti pertànyer a qualsevol de les situacions personals previstes en aquest punt (família nombrosa, mico parental, necessitats especials o orfes/as dels seus dos progenitors), podran veure la seva beca incrementada per sobre de l'import màxim amb la fi social d'atendre situacions de vulnerabilitat.

5.- REQUISITS I DOCUMENTACIÓ.

 • Model de sol·licitud (ANNEX), signada, amb autorització expressa a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a consultar si el sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions amb el mateix Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com declaració responsable de no trobar-se sota cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiaris/as de subvencions establerts en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Fotocòpia del Document d'Identitat (DNI o NIE).
 • Certificat de convivència on apareguin els membres de la unitat familiar i acrediti que el/la sol·licitant està empadronat/a en el municipi de Sant Joan de Labritja amb una antiguitat mínima de 3 anys.
 • Certificat de titularitat bancària on consti el número de compte bancària i el nom del sol·licitant, com a titular o co-titular, on s'efectuarà l'ingrés de l'import de l'ajuda.
 • Fotocòpia de la formalització de la matrícula del curs 2023-2024 on consti tots els crèdits matriculats.
 • Expedient acadèmic del curs anterior (2022-2023) on consti tots els crèdits matriculats i la nota obtinguda.
 • Per a estudiants de 1r curs de qualsevol dels estudis oficials prevists en aquestes bases:
  • Estar matriculats/as en el curs 2023-2024 almenys del 60% dels crèdits previstos en el pla d'estudis per curs acadèmic.
  • Certificat o expedient acadèmic del curs 2022-2023 (altres estudis) que acrediti una nota mitjana igual o superior a 5.
 • Per a estudiants de 2n curs d'ara endavant de qualsevol dels estudis oficials prevists en aquestes bases:
  • Estar matriculats/as en el curs 2023-2024 almenys del 60% dels crèdits previstos en el pla d'estudis per curs acadèmic.
  • Haver aprovat en el curs 2022-2023 almenys el 60% dels crèdits matriculats.
 • Per a estudiants que els falta per superar menys del 60% dels crèdits previstos en el curs acadèmic per a obtenir la seva titulació:
  • Estar matriculats/as en el curs 2023-2024 del 100% de les assignatures pendents de superar per a obtenir la seva titulació.
  • Haver aprovat en el curs 2022-2023 almenys el 60% dels crèdits matriculats.
 • Acreditar els ingressos de la unitat familiar mitjançant la declaració de la renda de l'any 2023, d'haver-se presentat en el moment de la presentació de la sol·licitud de la beca o, en defecte d'això, de 2022. En cas de no estar obligat a presentar declaració, haurà de presentar-se certificat d'imputacions de l'any 2023. La declaració haurà de ser conjunta, on apareguin els progenitors i el sol·licitant. En cas que es realitzin de manera individual, s'hauran d'aportar totes les declaracions presentades o certificats d'imputació. Aquells sol·licitant que vulguin acreditar independència econòmica i familiar, podran presentar la declaració individual o qualsevol mitjà on es justifiqui els seus ingressos, així com també els mitjans que disposa com a domicili (justificant de propietat, contracte de lloguer, acord de cessió...).
 • Per a acreditar una situació personal amb dret a increment de l'import de la beca, haurà de presentar tota aquella documentació que es consideri oportuna: llibre de família, certificat de defunció del progenitor o progenitors, targeta de família nombrosa vigent, targeta de discapacitat, resolució mèdica o d'organismes competents on s'acrediti les necessitats especials…
 • Als estudiants d'Universitats Privades o Centres Privats de Formació Professional, en optar per l'import mínim de la beca prevista, se'ls eximirà de presentar la següent documentació:
  • Certificat de convivència, però hauran de presentar certificat d'empadronament.
  • Declaracions de la renda o certificat d'imputacions de l'any 2023 de la unitat familiar (conjunta) o membres de la unitat familiar (individual).
  • Documentació per a acreditar i justificar la seva situació personal (família nombrosa, mico parental, necessitats especials o orfes de dos progenitors).

Com a referència, s'utilitzarà 60 crèdits per curs acadèmic a l'hora de calcular el mínim de crèdits matriculats en el curs.

L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja podrà requerir al sol·licitant en qualsevol moment una altra documentació addicional a aquesta per a resoldre la sol·licitud d'ajuda.

6.- DOTACIÓ ECONÒMICA.

El pressupost total màxim establert contemplat per a aquesta convocatòria és de 22.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 3260.48900 del pressupost municipal de l'any 2024.

7.- TERMINI PER A ESMENAR ERRORS

Si la sol·licitud i/o la documentació presentada tingués algun defecte, faltés documentació o es volguessin fer al·legacions, les persones interessades disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a esmenar-lo i s'adverteix que, en el cas de no fer-lo, es consideraran desestimades les peticions, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la LPAC.

8.- ÒRGAN PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

8.1.- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja serà l'òrgan competent per a la instrucció i resolució de la concessió de beques. Una vegada comprovada la documentació presentada obrant en l'expedient i l'informe de l'òrgan col·legiat (Comissió Avaluadora), l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es notificarà als interessats mitjançant publicació en el tauler d'edictes de la Corporació i, si és el cas, en la pàgina web municipal (www.santjoandelabritja.com) atorgant un termini de 10 dies hàbils, des de la seva publicació en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, per a formular al·legacions.

8.2.- La resolució definitiva, que serà aprovada per la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió Avaluadora, serà motivada i expressarà el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la quantitat atorgada. Així mateix es farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds.

8.3.- Finalitzat el termini a què es refereix l'apartat primer, es dictarà resolució definitiva que esgotarà la via administrativa. La llista definitiva s'exposarà en els taulers d'anuncis esmentats així com en la pàgina web suplint les notificacions individuals i serà publicada en el Butlletí Oficial de les illes Balears (BOIB), de conformitat amb l'article 34 del Decret legislatiu 2/2005, del 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions i l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

9.- COMISSIÓ AVALUADORA.

La Comissió Avaluadora estarà formada per:

 • President/a: Sra. Alcaldessa o Regidor/a en qui delegui.
 • Secretari/a: Secretari/a de la Corporació o funcionari/a en qui delegui.

10.- CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES

10.1.- Les ajudes es concediran d'acord amb els criteris a qualificar per la Comissió Avaluadora segons la documentació presentada i l'adequació de l'import de la beca, conforme al punt 4 de les presents bases.

10.2.- La Comissió Avaluadora estudiarà totes les sol·licituds presentades i establirà l'import a concedir tenint en compte l'import mínim i màxim establert per a cadascuna de les línies d'ajudes conforme al punt 3 de les presents bases sempre que compleixin amb els requisits establerts. La quantitat econòmica es prorratejarà en la mateixa proporció entre tots els sol·licitants per a esgotar o no sobrepassar la quantitat total de 22.000 € destinats per a la convocatòria.

10.3.- La Comissió Avaluadora estarà autoritzada per a resoldre els dubtes que es presentin i per a adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés previst en aquesta convocatòria.

 

11.- RESOLUCIÓ DEFINITIVA

La resolució definitiva serà aprovada per la Junta de Govern Local a proposta de la Comissió Avaluadora en el termini màxim d'1 mes, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i esmena d'errors. Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de les illes Balears (BOIB) de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

12.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de les illes Balears (BOIB).

Les sol·licituds es presentaran de forma:

 • Presencial, en el Registre General de l'Ajuntament, tots els dies hàbils, en horari de 8.30 a 14.00 hores.
 • Telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://santjoandelabritja.sedelectronica.es/).

 

A Sant Joan de Labritja, (signat electrònicament: 7 de febrer de 2024)

L'alcaldessa María Tania Marí Marí

Documents adjunts