Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 79457
Resolució per la qual es modifica el punt segon del Decret de Batlia de data 24/03/2021, en què es regulen les bases de les autoritzacions d´ocupació de via pública en els mercats d´estiu per a serveis no comercials, en el municipi de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- Per resolució de Batlia de data 24/03/2021, es van aprovar les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu. Així mateix es van aprovar les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats.

SEGON.- En el punt segon de l'esmentat decret es recollia el següent:

“ SEGON.- APROVAR les bases que han de regir les autoritzacions d'ocupació de via pública per a fomentar l'assistència als mercats periòdics i temporals d'estiu amb serveis no comercials.

S'adjunten com a Annex II d'aquest Decret”

TERCER.- Tradicionalment, durant la temporada d'estiu l'Ajuntament juntament amb els mercats de venda ambulant o no sedentària ha autoritzat ocupacions de via pública amb diversos serveis no comercials per a dinamitzar les diferents zones en les quals s'autoritzen els mercats estivals. Actualment existeixen aquests mercats estivals:

- Mercat de Santa Ponça (Carrer Puig de Galatzó. Des de l'Oficina municipal d'informació turística - OMIT- fins a l'encreuament amb el carrer Riu Sil.

- Mercat de Peguera: Passeig Marítim de la platja de Palmira.

- Mercat de Palmanova: Passeig Marítim. Des de l'oficina municipal d'informació turística -OMIT- fins al restaurant McDonald's.

- Mercat de Magaluf: Plaça Jaques Sasson

QUART.- Amb l'objectiu de continuar dinamitzant els mercats d'estiu, sobre la base de les competències que la normativa atorga als municipis, es considera convenient introduir algunes modificacions de la regulació existent.

CINQUÈ.- Consta informe jurídic de la tècnica de Comerç de data 01/02/2024..

VALORACIÓ JURÍDICA

PRIMER.- L'article 84 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix que “ ningú pot, sense títol que ho autoritzi atorgat per l'autoritat competent, ocupar béns de domini públic o utilitzar-los en forma que excedeixi el dret d'ús que, si és el cas correspon a tots. Les concessions i autoritzacions sobre béns de domini públic es regiran en primer terme per la legislació especial d'aquelles i, mancant normes especials o si és el cas d'insuficiència d'aquestes, per les disposicions d'aquesta llei”.

SEGON.- En l'article 11 de les bases que regeixen les bases reguladores de les autoritzacions d'ocupació de via pública amb serveis no comercials, per a la dinamització dels mercats periòdics i temporals d'estiu del terme municipal, aprovades per decret de Batlia de 24/03/2021, regula les activitats no comercials permeses.

Per tot l'anteriorment exposat, i fent ús de les facultats conferides per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reglament de Mercats i altra legislació aplicable en matèria local i de regulació comercial, es dicta la següent

                                                                                                                RESOLUCIÓ

PRIMER.- MODIFICAR els següents articles de l'annex II del decret de Batlia de data 24/03/2021, pel qual es regulen les bases que han de regir les autoritzacions d'ocupació de via pública per a fomentar l'assistència als mercats periòdics i temporals d'estiu amb serveis no comercials, en el sentit que a continuació es detalla:

 

Article 11. Activitats no comercials permeses.

ON DIU:

1.- Els serveis no comercials que podran realitzar-se durant el desenvolupament dels mercats periòdics i temporals seran els següents serveis estètics:

1.- PINTURES CORPORALS. No es poden utilitzar elements punxants (tatuatges). Els productes a utilitzar compliran el Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics. Es prohibeix l'ús d'henna negra a causa del contingut de p-fenilendiamina o PPD i a la possibilitat, per tal motiu, de provocar reaccions al·lèrgiques cutànies greus i sensibilitzacions permanents.

2.- PENTINATS ÈTNICS TRADICIONALS. Dins dels serveis de perruqueria o centre d'estètica únicament es permet el pentinat amb ús de material auxiliar: fil, cordons, plomes, etc. No es permeten altres serveis propis de les perruqueries i centres d'estètica.

2.- En cada mercat s'establirà el següent nombre d'autoritzacions màximes d'aquests dos serveis:

CATEGORIES

SANTA PONÇA

PEGUERA

PALMANOVA

MAGALUF

PINTURES CORPORALS

2

1

0

1

PENTINATS ÈTNICS TRADICIONALS

3

2

3

2

TOTAL

5

3

3

3

3.- En el cas que quedin llocs vacants en alguna categoria de servei sense possibilitat de cobrir, per estar buida la llista d'espera i la bossa auxiliar corresponent, l'Ajuntament tindrà la potestat d'augmentar el nombre de llocs de l'altra categoria sense augmentar, això sí el número total.

HA DE DIR:

1.- Els serveis no comercials que podran realitzar-se durant el desenvolupament dels mercats periòdics i temporals seran els següents serveis estètics:

1.- PINTURES CORPORALS. No es poden utilitzar elements punxants (tatuatges). Els productes a utilitzar compliran el Reial Decret 1599/1997, de 17 d'octubre, sobre productes cosmètics. Es prohibeix l'ús d'henna negra a causa del contingut de p-fenilendiamina o PPD i a la possibilitat, per tal motiu, de provocar reaccions al·lèrgiques cutànies greus i sensibilitzacions permanents.

2.- PENTINATS ÈTNICS TRADICIONALS. Dins dels serveis de perruqueria o centre d'estètica únicament es permet el pentinat amb ús de material auxiliar: fil, cordons, plomes, etc. No es permeten altres serveis propis de les perruqueries i centres d'estètica.

3.- MIMS, PALLASSOS, MAGS, ESTÀTUES I MALABARISTES. S'entenen les activitats compreses en la definició que figura en aquest mateix apartat i que es distribueixen exclusivament i que es retribueixen exclusivament amb el sistema de propina voluntària.

Definicions

Mims:

Els mims són artistes escènics que s'especialitzen en la comunicació a través de gestos, expressions facials i moviments corporals, sense utilitzar paraules.

Pallassos:

Els pallassos són artistes còmics que utilitzen vestimentes acolorides, maquillatge exagerat i comportaments còmics per a entretenir a l'audiència..

Mags:

Els mags són artistes que realitzen il·lusions i trucs utilitzant habilitats de prestidigitació, il·lusionisme, i a vegades elements de la màgia.

Estàtues vives:

Les estàtues vives són artistes que adopten una posició estàtica i es vesteixen i maquillen de manera que semblen estàtues reals.

Malabaristes:

Els malabaristes són artistes que realitzen trucs amb objectes en moviment, com a pilotes, cèrcols o maces.

2.- A cada mercat s'establirà el següent nombre d'autoritzacions màximes d'aquests tres serveis:

CATEGORIES

SANTA PONÇA

PEGUERA

PALMANOVA

MAGALUF

PINTURES CORPORALS

2

1

0

1

PENTINATS ÈTNICS TRADICIONALS

3

2

3

2

MIMS, PALLASSOS, ETC

2

2

2

2

TOTAL

7

5

5

5

3.- En el cas que quedin llocs vacants en alguna categoria de servei sense possibilitat de cobrir, per estar buida la llista d'espera i la bossa auxiliar corresponent, l'Ajuntament tindrà la potestat d'augmentar el nombre de llocs de l'altra categoria sense augmentar, això sí el número total.

Article 12.- Exercici.

S'afegeixen dos punts a l'article:

14.- Els mims, pallassos, mags, estàtues vives i malabaristes tindran adjudicats dues (2) llocs cadascun d'ells durant la durada del mercat. El temps màxim de permanència en el mateix lloc és de 2 hores i mitja (2 '30 h).

15.- Durant el desenvolupament de les activitats de mims, pallassos, mags, estàtues vivents i malabaristes s'haurà de respectar el que s'estableix en l'Ordenança municipal de protecció al medi ambient contra la contaminació per sorolls i vibracions, l'Ordenança municipal de Convivència i altra normativa municipal, autonòmica i estatal vigent que resulti d'aplicació.

SEGON.- CONFIRMAR totes les altres prescripcions de la resolució de Batlia de 24/03/2021, de les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu.

TERCER .- ORDENAR la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal.

PEU DE RECURS.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb el que es disposa en l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini per a interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, no podent, en aquest cas, interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la desestimació presumpta d'aquest. El recurs de reposició haurà de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans citada, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciós-administrativa. De no utilitzar el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu, conforme al que s'estableix en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, davant els Jutjats contenciosos administratius dels de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que s'estimi pertinent.

 

Calvià, 5 de febrer de 2024

La tinent de batle de Comerç i Activitats (Decret Delegació de 21/11/2023) Elisa Monserrat Mayol