Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 79012
Bases que regularan la convocatòria per a la realització d'obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi de BDNS 742413

La Junta de Govern Local d'aquesta Corporació municipal en sessió ordinària celebrada dia 2 de febrer de 2024, ha aprovat les bases que regularan la convocatòria per a la realització d'obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx que es transcriuen literalment a continuació:

«Primera.- Finalitat

L'Ajuntament d'Andratx vol estimular i fomentar la realització d'obres d'embelliment, conservació, restauració, consolidació i rehabilitació de façanes d'immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx, com a mesura per a parar o, si més no, pal·liar l'actual dinàmica d'abandó i progressiu estat de deterioració de cases i edificis, fet que comporta un empitjorament de les condicions de salubritat i decòrum d'aquells, i també una progressiva degradació de la zona, que té repercussió en l'activitat comercial, en la qualitat de vida dels residents en els nuclis urbans i en la imatge turística que ofereix el municipi.

Per aquesta raó, i amb aquells objectius, s'aproven unes subvencions que vindran regulades per les presents bases, bases dictades a l'empara de l'Ordenança de Subvencions d'Andratx, publicada en el BOIB núm. 47, de 20 d'abril de 2017.

Segona.- Objecte

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions per a realitzar obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes, tots els immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx i que responen a una tipologia constructiva determinada.

Tipologia constructiva objecte de subvenció:

 • Edificis d'habitatges unifamiliars, plurifamiliars, conjunts d'apartaments o d'habitatges adossats.

Elements de l'edifici objecti de subvenció:

 • Aquelles obres dirigides a conservar l'aspecte de les façanes en el seu conjunt i totalitat, incloent tots els elements com els ràfecs, cornises, mènsules, balconades, baranes, llindes, ampits, fioles, fusteries, referits i altres, que en conjunt constitueixen la façana.

Es consideren obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació, aquelles la finalitat de les quals, és la de mantenir les façanes en perfecte estat de salubritat i ornament, les de recuperar elements, acabat i decoracions, o una part d'ells, en les seves característiques originals, de manera que el procés es pugui reconèixer, sense que s'admetin en el procés noves aportacions de nou disseny. Comporten la utilització, en la mesura que sigui possible, dels sistemes constructius i materials originals.

Tercera.- Condicions

L'obtenció de la subvenció quedarà sotmesa al compliment de les següents condicions:

 1. Que la sol·licitud de llicència, declaració responsable o comunicació prèvia, s'hagi presentat a partir del dia 1 de gener de 2024.
 2. Les obres objecte de subvenció hauran de complir amb les condicions que, eventualment, imposi l'Administració competent en matèria de Patrimoni i hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal. En tot cas, han de complir amb les Normes subsidiàries de planejament. En el cas que estiguin sotmeses al règim de comunicació prèvia, se seguirà el procediment establert en l'article 148 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les illes Balears (LUIB).
 3. Una vegada finalitzades les obres, l'immoble haurà de reunir les condicions d'habitabilitat exigibles segons la normativa d'aplicació.
 4. En el termini de 6 mesos des de l'acabat de les obres (o des de la concessió de subvenció, en el cas que les obres ja estiguin finalitzades en la data de publicació de la convocatòria), s'ha d'acreditar la circumstància que l'immoble es troba habitat de manera permanent, en els termes expressats en el paràgraf següent, condició que s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents a la concessió de la subvenció, període dins del qual l'Ajuntament podrà comprovar que aquella condició es continua complint. El seu eventual incompliment serà causa d'inici d'expedient de reintegrament de la subvenció.

Dins de totes les tipologies constructives objecte de subvenció, s'haurà d'acreditar que, com a mínim, el 70% dels habitatges es troben habitats de manera permanent, mitjançant certificats d'empadronament.

Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva amb l'estat de conservació de l'edifici, així com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat o estètica exterior i l'adequació o supressió de parts o elements impropis de les façanes.

Quarta.- Beneficiaris

La sol·licitud de subvenció la realitzarà la propietat de l'immoble, tant si es tracta d'una o més persones físiques, d'una societat mercantil o d'una comunitat de propietaris. En aquest últim supòsit farà falta, per tant, que la comunitat estigui legalment constituïda i que s'aporti acord de la Junta de Propietaris de sol·licitud de subvenció. Les subvencions s'atorgaran a la propietat en el seu conjunt, mai a títol individual.

No obstant això, no poden ser beneficiaris:

 1. Qui incorri en alguna de les prohibicions establertes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions, Llei 38/2003, de 17 de novembre (LGS).
 2. Qui, en el moment en què l'òrgan instructor de la convocatòria hagi de fer la proposta de resolució definitiva, no estigui al corrent en el compliment de les obligacions de tota mena amb l'Ajuntament d'Andratx (en el cas de comunitats de propietaris, cada propietari individual haurà d'estar al corrent en el compliment de les obligacions de tota mena amb l'Ajuntament d'Andratx).

Quinta.- Quantia

L'import de la subvenció cobrirà el 25% del pressupost d'execució material, fins a arribar a un màxim de 15.000 euros per edifici, tenint en compte que l'import global de les subvencions és de 100.000 euros.

El tant per cent subvencionable, segons el pressupost d'execució material de l'obra, serà, per tant, el 25% d'aquest.

En cas que l'import global de les subvencions sol·licitades i admeses excedeixi la dotació pressupostària contemplada en el paràgraf anterior i en la base setena, la Comissió Qualificadora elaborarà una proposta de resolució per a acomodar la quantia global a aquells percentatges.

Sisena.- Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre la persona o entitat beneficiària per al mateix projecte, sempre que el còmput total de les ajudes no superi el pressupost d'aquell.

El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de dur a terme l'obra i, conseqüentment, la persona beneficiària haurà de buscar altres fonts de finançament o bé aportar fons propis.

Durant els pròxims 10 anys des de l'atorgament de la subvenció objecte de les presents Bases, no es podrà tornar a sol·licitar la subvenció per al mateix concepte.

Setena.- Dotació pressupostària

Durant l'exercici pressupostari 2024, es destina la quantitat de 100.000 euros amb càrrec a la partida 150.78000 per a les subvencions d'aquesta convocatòria.

Octava.- Despeses subvencionables

1. El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material de les obres reflectit a la sol·licitud i pel qual s'hagi obtingut llicència, o que s'hagi aportat amb la comunicació prèvia.

El pressupost subvencionable per a l'execució material de les obres serà, com a màxim, el previst en la llicència municipal o en la comunicació prèvia.

2. Quan no sigui necessari projecte tècnic, es prendrà com a referència el pressupost o la memòria valorada signats per un constructor.

3. Tots els pressupostos lliurats objecte de subvenció, seran revisats i avaluats segons la “Base de Preus de la Construcció del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca”, per a l'any 2024.

4. No formen part del pressupost protegible, els impostos i les taxes derivats de l'obtenció de la llicència municipal d'obres o de la presentació de la comunicació prèvia.

Novena.- Publicació de la convocatòria i de la seva resolució

La convocatòria, les bases que la regeixen i la resolució d'aquesta, s'han de publicar en el BOIB, en la BDNS i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Andratx.

Dècima.- Procediment

La tramitació i gestió d'aquesta convocatòria, sotmesa a un règim de concurrència no competitiva, se subjectarà als principis enumerats en l'article 8.3 de la LGS.

La Junta de Govern Local serà l'òrgan encarregat d'aprovar les bases i la convocatòria i de resoldre-la, sent l'Àrea d'Urbanisme la responsable de tota la tramitació del procediment.

L'òrgan instructor, quan hagi rebut l'informe de la comissió tècnica avaluadora sobre les sol·licituds de subvencions i hagi comprovat que els sol·licitants compleixen els requisits exigits, dictarà la proposta de resolució provisional, la qual haurà d'incloure la relació de persones o entitats beneficiàries, amb la descripció de l'edifici objecte de les obres, el seu pressupost, l'import de la subvenció i els criteris que determinin la quantia proposada, a més de la resta de sol·licituds amb proposta justificada de desestimació, si fos el cas.

La proposta de resolució provisional serà notificada als sol·licitants atorgant un termini de deu dies per a presentar al·legacions. En cas que no es presentin, la proposta de resolució provisional passarà a ser definitiva.

Examinades les al·legacions presentades per part de la comissió tècnica avaluadora, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, sent la Junta de Govern Local l'òrgan competent per resoldre-la.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'aquest procediment, és de 2 mesos, comptant a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat la resolució, s'entendran desestimades totes les sol·licituds presentades.

Una vegada conclòs el termini per a l'execució de les obres, l'Arquitecte Municipal emetrà un informe d'adequació i posteriorment, la comissió tècnica avaluadora examinarà els informes respecte a cadascun dels expedients dels sol·licitants de la subvenció, d'acord amb les bases de la convocatòria, i formularà la corresponent proposta d'abonament.

Onzena.- Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s'exigeixen, s'han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models que incorporen aquestes bases però, en qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per a identificar correctament la persona sol·licitant, havent-se de que adjuntar la documentació següent:

 1. Model de sol·licitud de subvenció amb indicació de les dades de la finca i del sol·licitant, inclòs el número de compte corrent en els efectes de posteriors liquidacions (Annex 1).
 2. Fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant.
 3. Si fos el cas, documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal, en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud.
 4. Acord de la comunitat de propietaris per a sol·licitar l'ajuda i de fer els treballs d'acord amb les normes i ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, si s'escau.
 5. Fotografies de l'edifici (generals de façanes i de detall dels elements a intervenir) en l'estat previ a la intervenció.
 6. Plans o croquis amb indicació de les problemàtiques de l'estat inicial i dels materials, acabats i colors de la proposta.
 7. Memòria descriptiva o projecte tècnic en el qual es concretin els treballs que es pretenen realitzar.
 8. Pressupost equilibrat, detallat i descompost, signat per constructor, que inclogui les partides que ho integren (s'entén que el pressupost presentat no porta IVA si no es recull res sobre aquest tema).
 9. Declaració responsable de no haver demanat un altre suport, ajuda o subvenció per a dur a terme les obres objecte de la sol·licitud o, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, i de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS (Annex 2).

La presentació de la sol·licitud presumeix la plena acceptació i el coneixement de les bases i la convocatòria corresponent.

Dotzena.- Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d'aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 60 dies naturals, comptant a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB de l'extracte de la convocatòria. Si l'últim dia fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'ajornarà fins al següent dia hàbil.

Les sol·licituds es podran presentar, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, de les següents formes:

TELEMÀTICAMENT: a través de la Seu Electrònica d'Andratx (https://andratx.sedelectronica.es/) o per mitjà del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es). Per a poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve pin.

Tindrà caràcter obligatori per a tots aquells subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions, d'acord amb el segon i tercer apartat de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i caràcter opcional per a les persones físiques.

PRESENCIALMENT (només per a persones físiques): En el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx de 8.30 a 13.30 de dilluns a divendres o en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. A més, també es podrà remetre la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, s'hauran de presentar els documents dins d'un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotats en el resguard justificatiu de la presentació.

* Els subjectes als quals fa referència el segon i tercer apartat de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració Pública li requerirà que el presenti per via electrònica.

Tretzena.- Esmena de deficiències

En el cas que la instància o la documentació adjunta anessin incorrectes o incompletes, l'òrgan instructor requerirà l'esmena de deficiències o l'aportació documental que sigui necessària. Si en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació del requeriment, la persona interessada no fes la rectificació reclamada o no presentés els documents requerits, l'Ajuntament, després de prendre la resolució pertinent, considerarà que cella en la seva petició, d'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Catorzena.- Import de la subvenció

Si a l'hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds presentades, el crèdit pressupostari no fos suficient per a concedir-les totes, es reduiran proporcionalment les quanties resultants fins que no se superi el muntant global de la consignació pressupostària.

Per contra:

1. Si una vegada estimades totes les subvencions demanades, no s'arribés al muntant global màxim pressupostat, es repartirà la quantia sobrant entre els beneficiaris de la subvenció, de manera proporcional als pressupostos individuals presentats.

En aquest cas, no es tindrà en compte el límit dels 15.000 € de l'import de la subvenció, ni del 25% subvencionable segons el pressupost d'execució material de l'obra, tal com està establert en la base cinquena.

2. Igualment, si a l'hora de formular la proposta d'abonament, no s'arribés al muntant global màxim pressupostat, a causa de l'incompliment d'algun dels beneficiaris, es repartirà la quantia sobrant entre la resta dels beneficiaris de la subvenció, de manera proporcional als pressupostos individuals presentats, sempre que no se superi la despesa realitzada.

 • Presidenta: La Sra. Regidora Delegada d'Urbanisme, Activitats i Ocupació Vies Públiques o persona que la substitueixi.
 • Secretària: La Cap Jurídica d'Urbanisme o persona que ho substitueixi.
 • Vocals:
  • La Cap Tècnica d'Urbanisme o persona que ho substitueixi.
  • Arquitecte municipal, o persona que la substitueixi.
  • Tècnic municipal de Patrimoni, o persona que ho substitueixi.

Aquesta Comissió examinarà i avaluarà les sol·licituds, d'acord amb els criteris establerts en la convocatòria, i emetrà l'informe que servirà de base a l'òrgan instructor, per a elaborar la proposta de resolució provisional i definitiva.

Setzena.- Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern Local ha d'adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució definitiva, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució haurà de ser notificada a tots els beneficiaris, de manera individualitzada, en el termini màxim de 10 dies des de la data de l'acord.

La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i els interessats podran interposar en contra d'ella el recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local o, directament, recurs contenciós administratiu (article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Dissetena.- Acceptació

Perquè la subvenció sigui efectiva, fa falta que el beneficiari l'accepti, sense reserves, amb les condicions amb les quals s'ha concedit. A aquest efecte, la signatura del justificant de recepció de la comunicació de l'atorgament de subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini màxim de deu dies. La no acceptació expressa, comportarà la revocació de la subvenció.

Divuitena.- Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les subvencions objecte de la present convocatòria s'obligaran a complir les següents condicions:

 1. Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar les dades i els documents que els siguin sol·licitats.
 2. Acabar les obres abans de l'1 de novembre de 2024.
 3. Durant els cinc anys posteriors a l'atorgament de subvencions, permetre, si és el cas, l'entrada a inspectors per a confirmar la circumstància que l'immoble es troba habitat de manera permanent.

Dinovena.- Anualitat de la subvenció

La present convocatòria de subvencions té caràcter anual, i la dotació pressupostària de 100.000 euros es troba íntegrament prevista en el pressupost per a l'any 2024.

Vintena.- Termini de finalització de les obres

Les obres objecte de subvenció hauran d'estar acabades en el termini improrrogable que acaba dia 1 de novembre de 2024, independentment dels terminis especificats a la llicència.

Vint-i-una.- Justificació i abonament de la subvenció

Una vegada finalitzades les obres i, en tot cas, abans de dia 15 de novembre de 2024, s'haurà de presentar:

 1. Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la proposta tècnica presentada en el seu moment (amb els materials, colors i acabats, etc.) i d'acord amb la llicència d'obres municipal o juntament amb la comunicació prèvia.
 2. Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures en correspondència amb el pressupost presentat i justificació del seu pagament mitjançant transferència bancària.

L'acreditació de la despesa i la justificació del pagament s'haurà de presentar pel total del pressupost de l'obra.

 1. Fotografies de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació.

Vint-i-dosena.- Pagament de la subvenció.

Es realitzarà el pagament equivalent al 100% de l'import de la subvenció concedida una vegada emesa l'oportú informe per part d'un tècnic d'urbanisme, confirmant que les obres s'han executat segons la llicència atorgada o la comunicació prèvia presentada.

Per a efectuar aquest pagament s'haurà d'adjuntar el document adjunt com a Annex 3, havent d'expressar les dades de la finca i del sol·licitant, inclòs el número de compte on s'hagi d'efectuar l'ingrés.

Vint-i-tresena.- Revocació de la subvenció

Si la persona o entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les presents bases o en la normativa sectorial de subvencions, o incorre en alguna de les causes de l'article 37 de la LGS, o altera les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte que s'hagin pogut tenir en compte per a concedir l'ajuda, els òrgans competents de l'Ajuntament han de revocar la concessió de la subvenció.

En conseqüència, l'entitat beneficiària ho haurà de reintegrar, d'acord amb el que estableixen l'article 40 de la LGS i els articles 91 a 93 del RLGS.

 

(Signat electrònicament: 7 de febrer de 2024

La batlessa presidenta Estefania Gonzalvo Guirado)

Documents adjunts