Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 76567
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 31 de març de 2023, el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) va dictar la Resolució per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023).

2. La Resolució de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals per la qual es transfereixen els crèdits a les comunitats autònomes destinats a la gestió dels ajuts a l'escriptura de guions i desenvolupament de projectes audiovisuals en l'any 2023, atenent l'Acord de la Conferència Sectorial de Cultura del 13-18 de juliol de 2023, estableix la transferència de 14.500.000 euros a les comunitats autònomes, 235.024,78 euros dels quals corresponen a l'Institut d'Estudis Baleàrics.

3. D'acord amb el punt 3.4 de la convocatòria a la qual es fa referència en el punt 1 dels fets d'aquesta Resolució, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat. Aquesta ampliació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï, i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de manera expressa.

4. L'import de 235.024,78 euros es destina a la línia per a l'audiovisual prevista en el punt 3.2 de la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 de març per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023.

5. El crèdit inicial de 98.000 euros de la línia per a l'audiovisual establert en la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics esmentada en el punt anterior es redistribueix a la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 32, de 14 de març de 2023). En conseqüència, es considera convenient modificar el crèdit que figura en la línia d'audiovisuals de la convocatòria de subvencions aprovada mitjançant la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 de març per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023.

6. El dia 30 de novembre de 2023 es va publicar, en el BOIB núm. 163, la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 28 de novembre de 2023 d'ampliació de crèdit, per la qual es modifica la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 de març de 2023 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023.

7. Durant el darrer trimestre de 2023 les Comissions Avaluadores corresponents a les línies d'arts escèniques, música, literatura, còmic i il·lustració, arts visuals i audiovisual varen revisar i valorar els expedients presentats. En total s'han presentat 138 sol·licituds, de les quals 23 corresponen a la línia d'arts escèniques; 17 a la línia de música; 25 a la línia de literatura, còmic i il·lustració; 26 a la línia d'arts visuals; i 47 a la línia d'audiovisual.

8. El 5 de gener de 2023, d'acord amb el punt 11.4. de la convocatòria, l'instructor va formular la Proposta de resolució de concessió de les ajudes, la qual es va publicar el mateix dia al web de l'IEB.

9. S'han presentat un total de 2 al·legacions a la Proposta de resolució esmentada: una ha estat desestimada i l'altra ha estat estimada parcialment.

10. Després de la publicació de la Proposta de resolució, s'ha detectat que una sol·licitud lliurada en un registre oficial dins termini no havia entrat al registre de l'IEB adequadament. Una vegada solucionat això, s'ha fet la tramitació de la sol·licitud i se li ha assignat el número d'expedient CREA  139/2023 (creació audiovisual, sublínia de curtmetratge ficció).

Atès que l'expedient esmentat ha estat valorat per la comissió i ha rebut una puntuació de 75 punts, rebrà un dels 6 ajuts d'aquesta sublínia. Aquest fet ha afectat la distribució d'ajudes de la sublínia de llargmetratge documental pel que fa al romanent de la sublínia de curtmetratge documental.

11. El punt 14 de la convocatòria estableix que el termini per justificar les activitats objecte de l'ajuda acaba el 16 d'octubre de 2024. Atès que la proposta de resolució es va publicar en data 5 de gener de 2024, es considera pertinent l'ampliació del termini de justificació de la subvenció de la manera següent:

  • fins al 10 de novembre de 2024 per als projectes de la línia audiovisual (d'acord amb el termini que l'òrgan instructor ha de respectar segons la Resolució esmentada en el punt 2)
  • fins al 31 de desembre de 2024 per als projectes de les línies d'arts escèniques, música, literatura, còmic i il·lustració, arts visuals i audiovisuals

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 de març de 2023 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 41, de 31 de març de 2023).

2. La Resolució del president de  l'Institut d'Estudis Baleàrics de 28 de novembre per la qual es modifica la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 31 de març de 2023 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 163, de 30 de novembre de 2023).

3. L'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm.6, de 12 de gener de 2019).

4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, en concret allò disposat en la seva disposició addicional primera.

5. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 627.024,78 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB, amb els imports detallats en l'annex esmentat.

3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que s'inclouen en l'annex 2.

4. Atorgar una ampliació del termini de justificació previst en el punt 14 de la convocatòria, que queda establert fins al 10 de novembre de 2024 per als projectes de la línia audiovisual i fins al 31 de desembre de 2024 per als projectes de la resta de línies.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 6 de febrer de 2024)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Jaime Bauzá Mayol

Documents adjunts