Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 929/2019 relativa del projecte bàsic d'un habitatge unifamiliar, aïllat amb piscina al polígon 17, parcel·la 192, TM Sant Antoni de Portmany, a zona de policia

    Número de registre 3134 - Pàgina 17559

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües CAS_2104 a partir del sondeig A_S_3681, per a regadiu i per a subministrament de tres habitatges, situada a la parcel·la 55 del polígon 3 (ref. cadastral 07054A003000550000WF), en el terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3187 - Pàgina 17560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de l'expedient 295/2022 relativa al projecte de reconstrucció amb procediments tradicionals del pont del camí d’en Kane amb el torrent de Trebalúger, al polígon 4, parcel·la 54 del terme municipal de Ferreries, a zona de policia

    Número de registre 3480 - Pàgina 17561

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Informació pública del Projecte d’Ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Formentera

    Número de registre 3509 - Pàgina 17562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2018 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3492 - Pàgines 17563-17565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de març de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’agricultura ecològica, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3493 - Pàgines 17566-17568

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00014756X

    Número de registre 3109 - Pàgina 17569

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 116/16 (expedient electrònic 2017/00001293V)

    Número de registre 3111 - Pàgina 17570

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00021182S

    Número de registre 3321 - Pàgina 17571

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00020112A

    Número de registre 3323 - Pàgina 17572

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00018623J

    Número de registre 3328 - Pàgina 17573

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00006476M

    Número de registre 3333 - Pàgina 17574

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2021/17310A per infracció de la normativa en matèria de pesca

    Número de registre 3463 - Pàgina 17575

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2022 (Exp. 3244-2022-000001)

    Número de registre 3475 - Pàgines 17576-17577

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria OPAS 2022 (Exp. 3203-2022-000001)

    Número de registre 3478 - Pàgina 17578

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública del projecte, subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària, de canvi d’ús d’habitatge a agroturisme, en el polígon 2, parcel·la 53 (Son Fuster), d’Alaró

    Número de registre 3520 - Pàgina 17579

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial expedient modificació crèdits (MC3/2022)

    Número de registre 3468 - Pàgines 17580-17581

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial expedient modificació crèdits (MC4/2022)

    Número de registre 3469 - Pàgines 17582-17583

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima del municipi des Castell (PAESC)

    Número de registre 3489 - Pàgina 17584

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació Ple rectificació errors materials de la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 3503 - Pàgina 17585

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial del Reglament d’ús i funcionament de la piscina municipal des Mercadal

    Número de registre 3504 - Pàgina 17586

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per a la prestació dels serveis públics esportius a la piscina pública des Mercadal

    Número de registre 3505 - Pàgina 17587

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Acord plenari del dia 27 d'abril de 2022 sobre l'establiment del servei públic local de la piscina pública municipal, estudi econòmic, actes i projecte de reglament

    Número de registre 3502 - Pàgina 17588

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana de l’Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 3476 - Pàgina 17589

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d’Alcaldia núm. 370/2022 de 29 d’abril de 2022, per la qual s’aprova el padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d’aigua i clavegueram del 1T/2022 i notificació col·lectiva

    Número de registre 3497 - Pàgina 17590

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional de la modificació de crèdit del Pressupost de l'exercici 2022

    Número de registre 3539 - Pàgina 17591

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions i de la modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de l'exercici de 2022

    Número de registre 3519 - Pàgina 17592

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Cultura. Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 27 d’abril de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línea 1. Bandes de música i escoles de música i danses tradicionals

    Número de registre 3462 - Pàgina 17593

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2022

    Número de registre 3466 - Pàgina 17594

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança Fiscal nº 26 Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en les Vies Públiques Municipals

    Número de registre 3467 - Pàgina 17595

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’estudi de detall d’alineacions i rasants de la travessia del c/ des Llombards (s’Estació) i carretera Ma-6100 de Santanyí

    Número de registre 2829 - Pàgina 17596

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu al desistiment de la modificació puntual de les NNSS de planejament núm 2/2021 relativa a l'adaptació al Decret-Llei 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori per garantir el nou model territorial

    Número de registre 3537 - Pàgina 17597

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/2022

    Número de registre 3550 - Pàgines 17598-17599

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de publicitat en publicacions editades per l’ Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número de registre 3464 - Pàgina 17600

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació inicial compte general 2021

    Número de registre 3514 - Pàgina 17601

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • COMUNITAT DE REGANTS ES TORRENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria Junta General Comunidad de Regantes Es Torrent

    Número de registre 3458 - Pàgina 17602