Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 250077
Anunci relatiu al desistiment de la modificació puntual de les NNSS de planejament núm 2/2021 relativa a l'adaptació al Decret-Llei 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori per garantir el nou model territorial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que a la sessió ordinària 12 d'abril de 2022 es va desistir de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 2/2021 relativa a l'Adaptació al Decret-llei 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori per garantir el nou model territorial.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

El batle Juan Rodíguez Ginard