Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 205833
Aprovació inicial de l’estudi de detall d’alineacions i rasants de la travessia del c/ des Llombards (s’Estació) i carretera Ma-6100 de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per acord de la Junta de Govern, en virtut de la seva competència conferida per delegació de la batlia mitjançant la resolució núm. 525/2021 de data 9 de juny de 2021, en data 17 de març de 2022 ha aprovat inicialment l'estudi de detall d'alineacions i rasants de la travessia del carrer des Llombards (s'Estació) i carretera Ma-6100 de Santanyí, promogut per l'entitat Divoc SL i redactat per l'arquitecte Jaume Amengual Coves.

L'aprovació inicial determina, de conformitat amb l'article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, la suspensió, a l'àmbit de les parcel·les afectades, de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. No obstant això, es podran concedir les llicències o presentar les comunicacions prèvies que siguin compatibles amb les normes subsidiàries vigents i amb les determinacions de l'estudi de detall inicialment aprovat. Aquesta suspensió tendrà una vigència de dos anys, o fins a l'aprovació definitiva de l'estudi de detall.

Segons allò previst a l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, se sotmet la documentació aprovada a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils, que començarà a comptar a partir del dia següent a la darrera de les publicacions d'aquest anunci en el BOIB, en un dels diaris de major difusió de l'illa de Mallorca i a la pàgina web municipal http://www. ajsantanyi.net. Durant el termini d'informació pública es poden formular les al·legacions que s'estimin convenients i es podrà examinar la documentació a les oficines municipals del departament d'Urbanisme (dies hàbils de 9.00 a 14.00 h.), així com a la seu electrònica municipal.

 

Santanyí, a la data de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat