Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 248991
Acord plenari del dia 27 d'abril de 2022 sobre l'establiment del servei públic local de la piscina pública municipal, estudi econòmic, actes i projecte de reglament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació celebrat el dia 27 d'abril de 2022, en sessió ordinària, es va acordar:

PRIMER. Aprovar inicialment l'establiment del servei públic local de piscina pública municipal indicat, d'acord amb l'Estudi econòmic, així com les actes d'estudi de la comissió de la piscina, i el Projecte de Reglament.

SEGON. Considerar que la forma més adequada per a la gestió del servei públic, es la gestió indirecta mitjançant contracte de concessió de serveis pels motius i justificacions que es determinaran expressament en la darrera comissió d'estudi prevista pel dia 26 d'abril de 2022, abans de la celebració del Ple. S'incorporà a l'expedient el darrer document que surti d'aquesta comissió.

TERCER. Sotmetre l'Estudi i el Projecte, així com la documentació complementària, a informació pública per un termini de trenta dies naturals, anunciant-se en el [Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma/i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, a l'efecte de que els particulars i Entitats puguin formular les observacions que estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://esmercadal.es].

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica (20 d'abril de 2022)

El batle Francesc Ametller Pons