Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 249294
Aprovació inicial compte general 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Formulada i donada la compta general del pressupost d'aquesta Mancomunitat corresponent al exercici de 2021, de conformitat amb l'article 212 del Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, juntament amb els seus justificants i l'informe de la comissió especial de comptes i hisenda, durant el termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte al BOIB.

En aquest termini i vuit dies mes, s'admetran les al·legacions i observacions que es considerin oportunes.

  

Petra, 2 de maig de 2022

La presidenta

Joana María Pascual Sansó