Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 248232
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2018 (Pròrroga 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d' 1 de febrer de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes, per al foment de l'agricultura ecològica, per l'any 2018 (Pròrroga 2021), especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data  26 d'abril de 2022, va signar la següent resolució,

 

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 11.2.1 Ajudes per prorroga rels compromisos assumits per al Foment de l'Agricultura Ecològica  convocatòria2018 Convocatòria 2018- Pròrroga 2021

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data  1 de febrer de 2018 es va publicar, en el BOIB núm. 15, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2018 de les ajudes destinades al Foment de l'Agricultura Ecològica  i en data 13 de desembre de 2018 al BOIB 156 s'en publicà una modificació.

3.En data 30 de gener de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 13, la  Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2021, de les Ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l'agricultura ecològica en la convocatòria de l'any 2018.

4. En data 14 de març de 2022 es notifica, mitjançant publicació al portal d'ajudes del FOGAIBA, a la pàgina web http://www.caib.es, l'informe desfavorable i la proposta provisional de denegació de l'ajuda  emesa per Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural als interessats, concedint-los un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

5. Dins el termini establert, els interessats indicats a l'Annex I adjunt no han presentat al·legacions.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d'1 de febrer de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2018 de les ajudes destinades al Foment de l'Agricultura Ecològica

2.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 30 de gener de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2018, de les ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica.

3.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

4.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú,.

5.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

6.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

7.Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

8.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'Agricultura i a la Ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

9.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

10.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

13.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15.Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

16.Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

17.Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

18.Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Proposta de resolució de denegació

Per tot això,  s'informa desfavorablement i propòs al vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'Annex I, per incompliment del/s requisit/s indicat/s.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l'Annex I.

3. Notificar la resolució als interessats de l'Annex I.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució - que no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 22 d'abril de 2022

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Josep Xavier Nadal Coll

 

​​​​​​​Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

Nif/Cif

Llinatge 1

Llinatge 2

Nom / Raó Social

Expedient

Línia

Motiu

***0667**

GINEL

PALOMINO

EUSEBIO

04004389

9040019

1 2 3

Motius:

  • No trobar-se al corrent de les obligacions tributàries estatals.
  • No trobar-se al corrent de les obligacions tributàries autonòmiques.
  • No trobar-se al corrent de les obligacions amb la  Seguretat Social.

 

Palma, 2 de maig de 2022

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé