Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 249580
Aprovació inicial de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions i de la modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de l'exercici de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Marratxí i d'acord amb allò disposat a l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l'article 169.1 del Reial Drecret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es troba exposat al públic a efectes de reclamacions l'expedient de modificació del Pla Estratègic de Subvencions així com de modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de l'exercici 2022, aprovat inicialment per la Corporació en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d'abril de 2022.

Els interessats que estiguin legitimats d'acord amb el que es disposa a l'article 170.1 del  Reial Drecret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i, pels motius que taxativament enumera el punt 2 de l'esmentat article, podran presentar reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a comptar des de l‘endemà de la data de la inserció d'aquest anunci al BOIB.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament Ple.

 

Marratxí, 2 de mayo de 2022

El regidor de Cultura Josep Ramis Salamanca