Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 247477
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria OPAS 2022 (Exp. 3203-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 623471

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623471):

Primer. Beneficiaris.

Poden sol·licitar la subvenció les organitzacions professionals agràries legalment constituïdes que tenguin el seu domicili social i àmbit d'actuació dins del territori de Menorca i un funcionament intern real i democràtic.

En aquest sentit, queden excloses d'aquest procediment de concurrència competitiva les organitzacions que no realitzin els processos electorals prevists en els seus estatuts.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquests ajuts és participar en les despeses originades per a la realització de les activitats ordinàries pròpies de les organitzacions professionals agràries de l'illa de Menorca (OPA) des de dia 1 de gener a dia 31 de desembre de l'any en curs.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 20.09.2021 i publicades al BOIB núm.136 de 05.10.2021.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 35.000 € (trenta-cinc mil euros) amb el següent desglossament:

  • Línia 1: Manteniment: 22.000 €.
  • Línia 2: Representació, assessorament i publicacions: 13.000 €.

Cinquè. Terminis de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Sisè. Altres dades

El màxim que podrà rebre cada organització per a la línia 1 és de 14.000 €.

L'ajut màxim individual per a les despeses de la línia 2 serà de 5.000 €.

La subvenció màxima total que podrà percebre cada OPA, entre les dues línies d'ajuts, és de 17.000 €.

Maó, 28 d'abril de 2022 Per delegació de la presidenta ​​​​​​​El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)