Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 250948
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Son Servera, a la sessió extraordinària de 03 de maig de 2022, va adoptar l'acord següent:

PRIMER .- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2022 per un import de (1.590.140,00 Euros  €)  UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA MIL CENT QUARANTA.- corresponents a suplements de crèdit (835.640,00 €) i crèdit extraordinari (754.500,00 €).

SEGON. Determinar la fórmula de finançament en base a romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2021, en la quantitat de (1.590.140,00 €)  UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA MIL CENT QUARANTA.-

TERCER. Les modificacions que s'acorden són les següents:

Crèdit extraordinari:

APLIC.PPT.

EXPRESSIÓ

P.ANT.

MODIF.

PREV.DEF.

4500/61905

Obres carrer Glosador Calafat

0

105.000,00

105.000,00

4500/61906

Obres carrer Joana Roca 38-47

0

183.000,00

183.000,00

9200/62202

Adquisició i adequació locals Molins

0

280.000,00

280.000,00

9200/62901

Adquisició desfibril·ladors

0

13.000,00

13.000,00

1620/61907

Renovació contenidors soterrats

0

50.000,00

50.000,00

3340/60901

Adquisició escultura

0

13.500,00

13.500,00

3400/61908

Adequació i millora parc calistènia

0

28.800,00

28.800,00

3400/63901

Reposició tatami poliesportiu

0

5.200,00

5.200,00

3400/60902

Punts de càrrega poliesportiu

0

54.000,00

54.000,00

1720/22716

Estudis i treballs tècn medi ambient

0

8.000,00

8.000,00

1720/22715

Prevenció, gestió i reducció residus

0

14.000,00

14.000,00

 

SUMA

 

754.500,00

 

Suplement de Crèdit:

APLIC.PPT.

EXPRESSIÓ

P.ANT.

MODIF.

PREV.DEF.

4320/62201

Millora infraestructura i embelliment carrers

114.461,70

20.000,00

134.461,70

4500/21001

Conserv i repar infraest i bens naturals asfaltat

50.000,00

240.000,00

290.000,00

1500/22706

Estudis i treballs tecn urbanisme

72.000,00

100.000,00

172.000,00

9200/61000

Reparacions estació

30.000,00

20.000,00

50.000,00

9200/22706

Estudis i treballs tècn SS generals

65.000,00

46.600,00

111.600,00

4320/21200

Conserv i reparació platges/OIT

13.000,00

95.000,00

108.000,00

4320/46700

Aportació corrent consorci turisme

140.000,00

85.000,00

225.000,00

3420/21200

Conserv i reparació edifici camp de futbol

8.000,00

16.000,00

24.000,00

3200/22003

Material tècnic i especial educació

10.000,00

7.000,00

17.000,00

3200/21200

Conserv i reparació serveis educació

12.000,00

53.000,00

65.000,00

3400/22706

Estudis i treballs tècn poliesportiu

5.000,00

7.840,00

12.840,00

4910/22706

Estudis i treballs tècn comunicació

36.000,00

50.000,00

86.000,00

3200/22609

Escola d'estiu

9.000,00

48.200,00

57.200,00

1720/63301

Adaptació instal·lacions Parc Verd

93.082,57

47.000,00

140.082,57

 

SUMA

 

835.640,00

 

QUART. Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos quedaran de la següent manera:

Per Romanent de tresoreria líquid de l'exercici 2021:

CONCEPTE

EXPRESSIÓ

PREVISIÓ ANTERIOR

MAJORS INGRESSOS

PREVISIÓ DEFINITIVA

87000

ROMANENT DE TRESORERIA

852.804,78

1.590.140,00

2.442.944.78

 

TOTALS

852.804,78

1.590.140,00

2.442.944.78

CINQUÈ. Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SISÈ.- Donar compte d'aquesta resolució al departament d'intervenció.”

 

Son Servera, 3 de maig de 2022

La batlessa Natalia Troya Isern