Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 248238
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de març de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’agricultura ecològica, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d' 1 de març de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes, per al foment de l'agricultura ecològica, per l'any 2016 (Pròrroga 2021) especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data  26 d'abril de 2022, va signar la següent resolució,

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 11.2.1.Ajudes per prorrogar els compromissos assumits per al Foment de l'Agricultura Ecològica  convocatòria 2016

Convocatòria 2016- Pròrroga 2021

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data de 1 de març de 2016 es va publicar, en el BOIB núm. 28, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 de les ajudes destinades al Foment de l'Agricultura Ecològica.

3.En data 30 de gener de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 13, la  Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2021, de les Ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l'agricultura ecològica.

4. En data 7 de març de 2022 es notifica, mitjançant publicació al portal d'ajudes del FOGAIBA, a la pàgina web http://www.caib.es, l'informe desfavorable i la proposta provisional de denegació de l'ajuda  emesa per Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural als interessats, concedint-los un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

5. Dins el termini establert, els interessats indicats a l'Annex I adjunt no han presentat al·legacions.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 1 de març de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 de les ajudes destinades al Foment de l'Agricultura Ecològica.

2.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 de juliol BOIB núm. 95 de 28 de juliol de 2016 per la qual es modifiquen els crèdits i els cofinançaments de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a les mesures contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2021, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l'agricultura ecològica en la convocatòria de l'any 2016

4.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

5.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

6.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

7.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

8.Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

9.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'Agricultura i a la Ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

10.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

11.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

14.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

16.Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

17.Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

18.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19.Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Proposta de resolució de denegació

Per tot això,  s'informa desfavorablement i propòs al vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'Annex I, per incompliment del/s requisit/s indicat/s.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l'Annex I.

3. Notificar la resolució als interessats de l'Annex I.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 22 d'abril de 2022

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Josep Xavier Nadal Coll

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

Nif/Cif

Llinatge 1

Llinatge 2

Nom / Raó Social

Expedient

Línia

Motiu

***4063**

BONET

NADAL

SEBASTIANA

04002607

9040013

2

Motius:

1. No trobar-se al corrent de les obligacions tributàries estatals.

2. No trobar-se al corrent de les obligacions tributàries autonòmiques.

3. No trobar-se al corrent de les obligacions amb la  Seguretat Social.

 

Palma, 2 de maig de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé